Σκοπός Δ.Λ.Τ. και αρμοδιότητες

Σκοπός Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων:

Με το Προεδρικό Διάταγμα 192/2006 (ΦΕΚ 198 Α / 14.9.2006) έγινε μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων στον Δήμο Χανίων και σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, με την επωνυμία « Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων ». Με αυτήν την κίνηση μεταφοράς αρμοδιοτήτων , διευκολύνεται η λειτουργία των λιμένων που αποτελούν σημαντικά τμήματα της οικονομικής ζωής της πόλης των Χανίων.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων, καλείται να προσφέρει υπηρεσίες κοινής ωφελείας και να συμβάλλει στην εμπορική, επιβατική, ναυτιλιακή, τουριστική και αλιευτική κίνηση και γενικότερα στην εύρυθμη λειτουργία των λιμανιών αρμοδιότητάς του (Ενετικό Λιμάνι Χανίων, αλιευτικό καταφύγιο-λιμενίσκος Ν.Χώρας, λιμενίσκος Αγ.Κυριακής Χαλέπας) καθώς και στην οικονομική, κοινωνική , πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της πόλης των Χανίων εν γένει, σε συνεργασία με τους φορείς που δραστηριοποιούνται στις αντίστοιχες λιμενικές ζώνες.

Αρμοδιότητες Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων:

 1. Χειρισμός όλων των θεμάτων σχετικών με την εκμετάλλευση των χώρων δικαιοδοσίας και των μέσων που ανήκουν στο Δ.Λ.Τ.Χ. καθώς και για την παροχή υπηρεσιών σε πλοία και τρίτους.
 2. Εκπόνηση προγραμμάτων ανάπτυξης των χώρων δικαιοδοσίας του Δ.Λ.Τ.Χ.
 3. Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν τη ζώνη λιμένα καθώς και θέματα ρυμοτομίας, χωροταξίας και απαλλοτριώσεων.
 4. Η εκπόνηση των τεχνοοικονομικών μελετών έργων υποδομής και κτιρίων.
 5. Η αποτύπωση έργων και εγκαταστάσεων των λιμένων.
 6. Η μελέτη επίβλεψη παρακολούθηση, λειτουργία , συντήρηση, ανακαίνιση και επισκευή των έργων και κάθε φύσεως εγκαταστάσεων του Δ.Λ.Τ.Χ.
 7. Η εκτέλεση μικρών έργων με αυτεπιστασία.
 8. Η εκπόνηση κανονισμών χρήσης των έργων και εγκαταστάσεων .
 9. Η διευκόλυνση ελλιμενισμού σκαφών και πλοίων και η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού σε αυτά.
 10. Η εκπόνηση προγραμμάτων και μελετών ανάπτυξης και ανανέωσης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
 11. Η μελέτη και η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μηχανημάτων, πλωτών μέσων και κάθε φύσης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
 12. Η λειτουργία και συντήρηση μηχανημάτων για αποφυγή ατυχημάτων.
 13. Η διαχείριση καυσίμων και λιπαντικών.
 14. Η επιμέλεια του πρασίνου και η αναβάθμιση γενικότερα του περιβάλλοντος στις περιοχές δικαιοδοσίας του Δ.Λ.Τ.Χ., για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
 15. Ο ευπρεπισμός των κοινοχρήστων χώρων.
 16. Η καθαριότητα στη χερσαία αλλά και τη θαλάσσια ζώνη αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ.Χ.
X