Τέλη Ελλιμενισμού

Δημοτικά Λιμενικά Τέλη ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΕΛΛΙ/ΣΜΟΣ
Επαγγελματικά πλοία αναψυχής (Ε/Γ-Τ/P)

του Ν.2743/99 ανεξαρτήτως μεγέθους

0,07€ ανά

μέτρο ημερησίως

0,08€ ανά

μέτρο

ημερησίως

0,11€ ανά

μέτρο

ημερησίως

50€
Σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης χωρίς χώρους

ενδιαίτησης και σκάφη ερασιτεχνικής αλιείας

μέχρι 5 μέτρα

0,020€ ανά

μέτρο ημερησίως

0,025 € ανά

μέτρο ημερησίως

0,030€ ανά

μέτρο

ημερησίως

25€
Σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης χωρίς χώρους

ενδιαίτησης και σκάφη ερασιτεχνικής αλιείας

άνω των 5 μέτρων

0,040€ ανά

μέτρο ημερησίως

0,050€ ανά

μέτρο ημερησίως

0,060€ ανά

μέτρο

ημερησίως

35€
Πλοία αναψυχής ιδιωτικής χρήσης ανεξαρτήτως μεγέθους με
χώρους ενδιαίτησης και ανεξαρτήτως σημαίας
0,30€ ανά

μέτρο ημερησίως

0,36€ ανά

μέτρο ημερησίως

0,45€ ανά

μέτρο

ημερησίως

250€
ΕΚΠΤΩΣΗ

ΚΥΑ 8122.1/42/06/25-08-2006

τροποποίηση της παρ. 2 της

8122/14/06/2-3-2006

ΚΥΑ 8122.1/42/06/25-08-2006

τροποποίηση της παρ. 1 αδ. Δ της 8122/14/06/2-3-2006

20% για ένα μήνα

30% για ένα εξάμηνο

40% για ένα έτος

Σκάφη σε ακινησία λόγω

βλάβης, επιθεώρησης,

κατάσχεσης κλπ για

διάστημα λιγότερο του έτους

Ε/Γ (Π/Κ) πλοία που εκτελούν δρομολόγια τοπικών πλόων

8122.1/03/04 παρ.4

25,64 €/μήνα
ΚΥΑ 8122.1/03/04/3-2-2004 ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΕΛΛΙ/ΣΜΟΣ
Επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη μήκους μέχρι 5 μέτρων 0,015 € ανά μέτρο

μήκους ημερησίως

0,015 € ανά μέτρο

μήκους ημερησίως Χ 1,20

0,015 € ανά μέτρο

μήκους ημερησίως Χ 1,50

Περιλαμβάνεται στην προσόρμιση
Επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη μήκους άνω των 5 μέτρων 0,030 € ανά μέτρο

μήκους ημερησίως

0,030 € ανά μέτρο

μήκους ημερησίως Χ 1,20

0,030 € ανά μέτρο

μήκους ημερησίως Χ 1,50

Περιλαμβάνεται στην προσόρμιση
20% για ένα μήνα

30% για ένα εξάμηνο

40% για ένα έτος