Παραλαβή CD με τους τύπους των σκιαδίων για τον Ενετικό Λιμένα