Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δ.Λ.Τ.Χ. Οικονομικού έτους 2023 από 1/1/2023 εώς 30/04/2023

X