ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2024 (στάσιμο)

X