Αρχείο

18Απρ2018
  • By Admin
  • 1 Ετικέτες
  • 0 Comments
ΘΕΜΑ: Έγκριση της με αρ.13/2017 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων που αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη χερσαία λιμενική ζώνη του Ενετικού Λιμένα Χανίων Έχοντας υπόψη: Τον Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α/1999) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 52Α αυτού. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114

?>