Λειτουργία Τεμένους Γιαλί Τζαμισί Ενετικού Λιμένα Χανίων

11Ιαν2018
  • By Admin
  • 1 Ετικέτες
  • 0 Comments

Οδηγίες με εικόνες >>

Ηλεκτρονική Υποβολή Εγγραφής (πατήστε εδώ) >>


 

14ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2017
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1826/28-12-2017

 

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων, Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Χανίων, συνεδρίασε στις 27/12/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα του Συμβουλίου του ΔΛΤ Χανίων, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1803/22-12-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βλαχάκη Μιχαήλ.

 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Βλαχάκης Μιχαήλ, Πρόεδρος ΔΛΤΧ, Κοτσιφάκη Σοφία, Αλιφιεράκη Ελευθερία, Σκουλούδη Θηρεσία, Καμηλάκης Αντώνιος, Τζουλάκης Σταύρος, Κουβάτσος Χρήστος, Λιμενάρχης Χανίων.

Παρόντα Τακτικά Μέλη

Βλαχάκης Μιχαήλ Πρόεδρος ΔΛΤΧ, Κοτσιφάκη Σοφία, Αλιφιεράκη Ελευθερία, Σκουλουδη Θηρεσία, Καμηλάκης Αντώνιος, και Βαλυράκης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής του Λιμενάρχη Χανίων.

Aπόντες

Τζουλάκης Σταύρος

 

Παρούσα επίσης ήταν η αναπληρώτρια πρακτικογράφος κα Σιγανάκη Σταυρούλα.

 

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 115/2017

 

ΘΕΜΑ׃ Λειτουργία Τεμένους Γιαλί Τζαμισί Ενετικού Λιμένα Χανίων

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο τη διαχείριση της Νότιας αίθουσας του Γιαλί Τζαμί για εκδηλώσεις, εκθέσεις, εικαστικά δρώμενα κ.λ.π μέσω της παραχώρησης της με ημερήσιο αντάλλαγμα για το έτος 2018, ως εξής:

 

«Σύμφωνα με το άρθρο 192 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ114Α/8-6-2006) « Εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων και των Κοινοτήτων» καθώς και τη σχετική γνωμοδότηση με αριθμ. πρωτ. 12192/2012 της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων που αναφέρει ότι όσον αφορά το Γιαλί Τζαμί, που βρίσκεται στο Ενετικό Λιμάνι της πόλεως των Χανίων και ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων, μπορεί με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου να το εκμισθώνει, χωρίς δημοπρασία, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, για επιστημονικούς ή καλλιτεχνικούς σκοπούς, αφού εκτιμήσει την ποιότητα των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν, αντί μισθώματος που θα αποφασίσει, το οποίο θα προκαταβάλλεται και εφόσον κατατίθεται σχετική αίτηση από τον ενδιαφερόμενο και τα σχετικά δικαιολογητικά απόδειξης της επιστημονικής ή καλλιτεχνικής ιδιότητάς του.
Για το έτος 2018 το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο θα εκμισθώνει για τους παραπάνω σκοπούς τη Νότια αίθουσα του Ισλαμικού Τεμένους ως εξής:

 

Οι αιτήσεις για την χρήση του Τεμένους θα γίνονται δεκτές μόνο μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος για το οποίο ζητείται η παραχώρηση και θα κατατίθενται ηλεκτρονικά όπως παρακάτω περιγράφεται:

1. Ανακοίνωση μέσω Site του Δ.Λ.Τ.Χ. για την πρόθεση της Υπηρεσίας που αφορά την μίσθωση της Νότιας αίθουσας του Γιαλί Τζαμί χρήσης 2018 και θα περιέχει :
• Την ημερομηνία έναρξης και λήξης της μίσθωσης.
• Την ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής των αιτήσεων.
• Την ημερομηνία τελικής κατάταξης των υποβαλλόμενων αιτήσεων.

2. Στην ανακοίνωση θα επισυνάπτονται :
• Το πρότυπο αίτησης για τη μίσθωση του Γιαλί Τζαμί.
• Το πρότυπο της Υπεύθυνης δήλωσης.
• Τη γνωστοποίηση των όρων και προϋποθέσεων για τη συμμετοχή στη διαδικασία μίσθωσης.
• Τούς όρους μίσθωσης και τη διαδικασία χρήσης του χώρου.
• Τον τρόπο επιλογής των αιτούντων βάση της πρόθεσης τους (ημερομηνίες χρήσης του χώρου)

3. Για όσους από τους ενδιαφερόμενους αποδέχονται τα ανωτέρω θα τους
αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αναλύει :
• Τη διαδικασία εισόδου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.
• Το νέο τρόπο υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και λοιπών στοιχείων πληροφοριακού υλικού.
• Την περιγραφή χρήσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

 

Οι ενδιαφερόμενοι για την μίσθωση του χώρου κατηγοριοποιούνται σε δύο ομάδες:
Ομάδα Α: Δήμος Χανίων και τα Νομικά του Πρόσωπα.
Ομάδα Β: Σύλλογοι -Σωματεία εικαστικών, ζωγράφοι, εικαστικοί, χειροτέχνες κτλ.

 

Απόλυτη προτεραιότητα μίσθωσης του χώρου για διάστημα έως και τέσσερις (4) μήνες θα έχουν ο Δήμος Χανίων και τα νομικά του Πρόσωπα (ομάδα Α), έναντι Συλλόγων – Σωματείων, εικαστικών, ζωγράφων, εικαστικών, χειροτεχνών κτλ (ομάδα Β).

 

Σε πρώτη φάση η ομάδα ενδιαφερόμενων (Α), από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων (η οποία θα ανακοινωθεί), μπορεί να δηλώσει ηλεκτρονικά στο χώρο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (θα ανακοινωθεί εγχειρίδιο χρήσης), την χρονική περίοδο, που επιθυμεί να ενοικιάσει το χώρο όπως και μία δεύτερη εναλλακτική επιλογή (με την προαναφερόμενη σειρά προτεραιότητας).

Η Υπηρεσία στο χώρο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα έχει δημιουργήσει πίνακα της καταγραφής της πρόθεσης των αιτούντων. Οι ακριβείς ημερομηνίες που κάθε ομάδα θα έχει δικαίωμα υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθούν, ο αριθμός των ημερών υποβολής αιτήσεων θα είναι ίδιος για όλες τις κατηγορίες των ενδιαφερόμενων. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος κάποιας ομάδας δεν ανταποκριθεί στο ανακοινωθέν χρονικό διάστημα χάνει το δικαίωμα συμμετοχής στην πρώτη φάση. Η πρόθεση και η δέσμευση ημερομηνιών όλων των κατηγοριών, όπως αυτή θα δηλώνεται στους προαναφερόμενους πίνακες θα είναι ορατή από όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία.
Η πρόθεση του Δήμου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων (ομάδα Α) με σειρά προτεραιότητας θα καταγραφεί και θα κατοχυρωθεί ημερολογιακά σε υπάρχοντα ημερολογιακό πίνακα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (δέσμευση ημερομηνιών).

Για την ομάδα (Β) η πρόθεση θα καταγράφεται ανά περίοδο, όχι ημερολογιακά, στο χώρο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η χρονική περίοδος θα προσδιορίζεται από τα εξής στοιχεία α) Μήνας β) πλήθος ημερών Γ) πρώτο δεκαπενθήμερο –δεύτερο δεκαπενθήμερο του δηλωθέντος μηνός π.χ. «Ιούνιος» «ημέρες 7″ «πρώτο» που υποδηλώνει ημερομηνίες από περίπου 01/6/2017 έως περίπου 15/6/2017 με περιθώριο απόκλισης μιας με δύο ημερών
Εφόσον υπάρχει επικάλυψη προθέσεων από τους αιτούντες της ομάδας (Β) η Υπηρεσία θα προβεί σε κλήρωση μεταξύ των ενδιαφερόμενων στον χώρο της (σε
ημερομηνία που θα ανακοινωθεί). Η διάρκεια ενοικίασης ανά εικαστικό αποκλειστικά για την ομάδα (Β) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις επτά (7) ημέρες .
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι της ομάδας (Β) μπορούν να τροποποιήσουν τις δηλωθείσες αρχικά προθέσεις έως τρείς ημέρες πριν την ημερομηνία τελικής κατάταξης των υποβαλλόμενων αιτήσεων στο χώρο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Ο κάθε ενδιαφερόμενος της ομάδας (Β) έχει το δικαίωμα να αιτηθεί την ίδια περίοδο με κάποιον άλλο.
Για την ομάδα (Β) η ημερομηνία καταγραφής της πρόθεσης έως την ημερομηνία συζήτησης των υποβαλλόμενων δεν έχουν να κάνουν με την τελική απόφαση κατάταξης ημερολογιακά των αιτούμενων ημερομηνιών.
Αν μετά από την δέσμευση ημερομηνιών της ομάδας (Α) η πρόθεση του αιτούντος της ομάδας (Β) είναι μοναδική, αυτοδικαίως η πρόθεση μεταφράζεται σε ημερομηνία και κατοχυρώνεται η ενοικίαση του χώρου με τελικές ημερομηνίες (δέσμευση ημερομηνιών).

 

Σε δεύτερη φάση, μετά την αξιολόγηση της πρώτης, θα ακολουθήσει ημερολογιακή κατάταξη των ενδιαφερόμενων ανεξαρτήτως σειράς. Ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος θα προσέρχεται στα γραφεία της Υπηρεσίας και θα αιτείται του χώρου.

Μετά την κατοχύρωση της ημερομηνίας, οι ενδιαφερόμενοι των ομάδων σε χρονικό περιθώριο δύο εργασίμων, θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά και να πληρώσουν το αναλογούν ποσό που αντιστοιχεί στην χρήση μίας ημέρας. Σε διαφορετική περίπτωση θα αφαιρείται η κατοχύρωση της ημερομηνίας.

 

Ειδικότερα:

1. Αιτήσεις για μισθώσεις θα γίνονται δεκτές από 10.1.2018, έως 31.12.2018. Η υπηρεσία θα προχωρήσει στις νόμιμες παραχωρήσεις στους ενδιαφερόμενους, εφόσον εγκριθεί η σχετική απόφαση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.
2. Το διάστημα χρήσης αποκλειστικά για την ομάδα (Β) θα είναι μέχρι 7 ημέρες ανά μισθωτή.
3. Σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί παράταση της εκδήλωσής του, πέραν των 7 ημερών, και υπάρχει διαθέσιμη ημερομηνία στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων, θα επιβαρύνεται με το ημερήσιο αντάλλαγμα προσαυξημένο κατά 30% για κάθε επιπλέον ημέρα.
4. Για να εξασφαλιστεί η κράτηση σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα πρέπει να προκαταβληθεί το ποσό που αντιστοιχεί στην χρήση μίας ημέρας, σαν εγγύηση, μαζί με την αίτηση. Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης το ποσό αυτό δεν θα
επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο, αλλά θα καταπίπτει υπέρ του Λιμενικού Ταμείου.
5. Το ποσό που αντιστοιχεί στο σύνολο των ημερών χρήσης του χώρου θα πρέπει να έχει καταβληθεί ολόκληρο δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη της χρήσης επιβαρυμένο με το νόμιμο χαρτόσημο.
6. Οι εκθέτες πρέπει, με ποινή αποβολής τους από το χώρο: (α) να δείχνουν τον ανάλογο σεβασμό στο μνημειακό χαρακτήρα του χώρου, (β) να φροντίζουν για την προστασία από φθορά στους τοίχους και τον εξοπλισμό του κτιρίου του κατά την
προετοιμασία και τη διάρκεια της έκθεσης, (γ) να φροντίζουν για την καθαριότητα του χώρου κατά τη διάρκεια της έκθεσης.
Σχετικός έλεγχος θα γίνεται από την υπηρεσία μας κατά την παράδοση και παραλαβή αλλά και κατά τη διάρκεια της χρήσης και εφόσον διαπιστωθεί κακή χρήση του χώρου από τους εκθέτες θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο ποινικές και αστικές κυρώσεις .
7. Οι εκθέτες είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια του κτιρίου κατά τις ημέρες που τους έχει παραχωρηθεί.
8. Η φύλαξη και ασφάλεια των εκθεμάτων και του χώρου κατά τη διάρκεια της παραχώρησης θα είναι με μέριμνα ευθύνη και έξοδα αποκλειστικά των εκθετών
9. Μεταξύ δύο συνεχόμενων εκθέσεων, ο προηγούμενος εκθέτης θα αποκαθηλώσει και απομακρύνει τα έργα του καθαρίζοντας των χώρο έως την 12η πρωινή της επομένης που λήγει το συμφωνητικό μίσθωσης, και ο επόμενος εκθέτης θα αναρτά τα δικά του μετά την 12η πρωινή της ημέρας που ξεκινάει η έκθεση.
10. Σε περίπτωση που κάποιος εκθέτης ακυρώσει την έκθεσή του, θα πρέπει τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία να ενημερώνει την υπηρεσία μας. Σε περίπτωση που δεν συντρέχει λόγος ανώτερης βίας για τον εκθέτη και η Υπηρεσία μας μετά από αυτό δεν καταφέρει να αξιοποιήσει τον χώρο, θα εξετάζεται αν θα χρεώνεται με όλο το ποσό του ανταλλάγματος που αναλογεί στην εκδήλωσή του.
11. Για να δοθεί η άδεια να χρησιμοποιηθεί από κάποιον ενδιαφερόμενο ιδιώτη ο χώρος, πρέπει μαζί με την αίτησή του να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση ότι (α) δεν συνδέεται ούτε αυτός ούτε μέλος της οικογένειάς του με οργανωμένη επιχείρηση συναφούς αντικειμένου, (β) τα εκθέματα είναι αποκλειστικά έργα δικής του κατασκευής, (γ) ανάληψη ευθύνης για την ασφάλεια του κτιρίου από φθορές, δ) αναλυτική περιγραφή του θέματος της έκθεσης, ε) Απαγορεύεται ρητά ο μισθωτής να προβαίνει σε πωλήσεις έργων κατά την διάρκεια της έκθεσης, εντός του Γιαλί Τζαμί, στ) κατά την διάρκεια της μίσθωσης του Τεμένους απαγορεύεται ρητά ο μισθωτής να φιλοξενεί έργα άλλων εικαστικών.
12. Σε περίπτωση που εκτίθενται αντίγραφα έργων, με δική του ευθύνη, ο εκθέτης θα είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει το κοινό για την γνησιότητά τους στον κατάλογο με τα έργα που θα υπάρχει σε εμφανές σημείο μέσα στον εκθεσιακό χώρο.»

 

Μετά από διαλογική συζήτηση για το θέμα το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων, το μέλος του Δ.Σ. κ.Αλιφιεράκη Ελευθερία, πρότεινε ως μέγιστο χρονικό διάστημα παραχώρησης της Νότιας αίθουσας προς το Δήμο Χανίων και τα Νομικά του Πρόσωπα να είναι οι δύο (2) μήνες. Κατόπιν τούτου, τέθηκαν σε διαδικασία ψήφισης οι δύο προτάσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΛΤΧ,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, μειοψηφούντος του Προέδρου

 

Α) 1. Εγκρίνει τη λειτουργία του Τεμένους Γιαλί Τζαμί σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου, πλην της διάρκειας παραχώρησης της Νότιας Αίθουσας προς το Δήμο Χανίων και τα Νομικά του Πρόσωπα
2. Ορίζει ως μέγιστο χρονικό διάστημα παραχώρησης της Νότιας αίθουσας προς το Δήμο Χανίων και τα Νομικά του Πρόσωπα τους δύο (2) μήνες.

 

Β) Αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. τις περαιτέρω ενέργειες σύμφωνα με το Νόμο.

 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΧ
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

Η αναπληρώτρια πρακτικογράφος του ΔΛΤΧ
ΣΙΓΑΝΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

 

Τα μέλη του Δ.Σ.
ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ ΘΗΡΕΣΙΑ
ΚΑΜΗΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Αναπληρωτής του Λιμενάρχη Χανίων

 


Οδηγίες με εικόνες >>

Ηλεκτρονική Υποβολή Εγγραφής (πατήστε εδώ) >>


 

Σχολιάστε

Επιστροφή