Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων έτους 2018

17Ιαν2018
  • By Admin
  • 1 Ετικέτες
  • 0 Comments

14ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2017
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1819/28-12-2017

 

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων, Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Χανίων, συνεδρίασε στις 27/12/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα του Συμβουλίου του ΔΛΤ Χανίων, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1803/22-12-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βλαχάκη Μιχαήλ.

 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Βλαχάκης Μιχαήλ, Πρόεδρος ΔΛΤΧ, Κοτσιφάκη Σοφία, Αλιφιεράκη Ελευθερία, Σκουλούδη Θηρεσία, Καμηλάκης Αντώνιος, Τζουλάκης Σταύρος, Κουβάτσος Χρήστος, Λιμενάρχης Χανίων.
Παρόντα Τακτικά Μέλη
Βλαχάκης Μιχαήλ Πρόεδρος ΔΛΤΧ, Κοτσιφάκη Σοφία, Αλιφιεράκη Ελευθερία, Σκουλουδη Θηρεσία, Καμηλάκης Αντώνιος, και Βαλυράκης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής του Λιμενάρχη Χανίων.
Aπόντες
Τζουλάκης Σταύρος

 

Παρούσα επίσης ήταν η αναπληρώτρια πρακτικογράφος κα Σιγανάκη Σταυρούλα.

 

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 108/2017

ΘΕΜΑ׃ Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων έτους 2018

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων κ. Βλαχάκης Μιχαήλ, ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι:
«Ενόψει της κατάρτισης του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για το 2018 είναι απαραίτητος ο καθορισμός των τελών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Β.Δ 24/9-20/10/58 περί προσόδων Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αυτοί συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν με τους αντίστοιχους νόμους που ισχύουν έως σήμερα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1,2,3,9,13 και 17 του άρθρου 13 του Β.Δ. της 24/9-20/10/1958, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 54 και 57 του Ν. 1416/84, 26 του Ν. 1828/89 και 6 του Ν. 1900/90, ο Δήμος και τα ΝΠΔΔ του Δήμου δύνανται να επιβάλουν τέλη σε όσους χρησιμοποιούν πεζοδρόμια, οδούς, πλατείες και γενικά κοινόχρηστους χώρους και το υπέδαφος αυτών, των οποίων τη χρήση επιτρέπει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.
Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν καθοριστεί οι χώροι και οι ζώνες των οποίων επιτρέπεται η χρήση.
Σύμφωνα επίσης με την 18/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει εγκριθεί ο κανονισμός λειτουργίας χερσαίας ζώνης του Ενετικού Λιμένα Χανίων ο οποίος τροποποιήθηκε με την 25/2009 απόφαση του Δ.Σ.
Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης για τον καθορισμό τελών και δικαιωμάτων για το έτος 2018 σύμφωνα με τα παρακάτω».

 

Α) ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ – ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
1) Για τους παραχωρούμενους χώρους στη χερσαία ζώνη του Ενετικού Λιμένα Χανίων ισχύουν τα εξής:
Το 2014 η Κτηματική Υπηρεσία Χανίων εξέδωσε πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής και πρωτόκολλα κατεδάφισης για όλες τις αυθαίρετες κατασκευές που υπάρχουν στην χερσαία λιμενική ζώνη του Ενετικού Λιμένα. Τον Ιούλιο του 2014, το Δ.Λ.Τ.Χ. προχώρησε σε πράξη τακτοποίησης των αυθαίρετων κατασκευών για δυο έτη, σύμφωνα με το Ν.4178/13. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής (Ιούλιος 2016), οι κατασκευές όφειλαν να έχουν απομακρυνθεί.
Έχει υπογραφεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δ.Λ.Τ.Χ. και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά την Α’ φάση της οποίας προέκυψαν και παρουσιάστηκαν οι νέοι τύποι σκιαδίων για το Ενετικό Λιμάνι, οι οποίοι μετά την ολοκλήρωση της Β’ φάσης της σύμβασης και τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες θα πρέπει να υλοποιηθούν από τους καταστηματάρχες σε όλη τη χερσαία λιμενική ζώνη, αφού όμως πρώτα απομακρυνθούν οι υφιστάμενες αυθαίρετες κατασκευές σκιαδίων.
Το κόστος κατασκευής των νέων σκιαδίων δεν θα επιβαρύνει το Δ.Λ.Τ.Χ. αλλά εξ’ ολοκλήρου τους καταστηματάρχες, καθένα εξ’ αυτών για την κατασκευή του σκιαδίου που αντιστοιχεί στον παραχωρούμενο από το Δ.Λ.Τ.Χ. χώρο έμπροσθεν του καταστήματος του.
Για το έτος 2017 το Δ.Λ.Τ.Χ. εξέδωσε αποφάσεις παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου μόνο στους καταστηματάρχες που δεν είχαν αυθαίρετες κατασκευές στον παραχωρούμενο χώρο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το με αρ. πρωτ. 6594/17-10-16 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Κρήτης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα έσοδα του προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ.Χ. για το έτος 2017 να διαμορφωθούν σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Η έλλειψη εσόδων κατά το οικονομικό έτος 2017 επηρεάζει αρνητικά την σύνταξη και την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2018.
Τα λειτουργικά έξοδα του νομικού προσώπου, οι δαπάνες συντήρησης και αποκατάστασης των υποδομών καθώς και η αποπεράτωση του υπό ανέγερση κτιρίου του Δ.Λ.Τ.Χ. που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 2018 μειώνουν  δραματικά το χρηματικό υπόλοιπο, το οποίο θα μηδενίσει κατά την διάρκεια του έτους, εάν δεν υπάρξουν αυξημένα έσοδα από τα τέλη χρήσης κοινόχρηστου χώρου που είναι ο βασικός πυλώνας εσόδων του Δ.Λ.Τ.Χ.

 

Απολογιστικά στοιχεία εισπράξεων από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων 2015:
ΚΑΕ 0461.001: 289.234,22 ευρώ,   ΚΑΕ 2119.001: 8.090,05 ευρώ.
Απολογιστικά στοιχεία εισπράξεων από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων 2016:
ΚΑΕ 0461.001: 292.307,67 ευρώ,   ΚΑΕ 2119.001: 26.918,58 ευρώ.
Απολογιστικά στοιχεία εισπράξεων από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων 2017:
ΚΑΕ 0461.001: 23.045,72 ευρώ,    ΚΑΕ 2119.001: 2.432,10 ευρώ.
α) Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το αντάλλαγμα ανά τ.μ. παραχωρούμενου χώρου για τις τρεις ζώνες ανάλογα με την εμπορικότητα κάθε περιοχής του Ενετικού Λιμένα Χανίων για το έτος 2018 καθορίζεται ως εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄

 

ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

Για τη Α΄ζώνη, η οποία περιλαμβάνει τα καταστήματα με αύξοντα αριθμό 43 έως και 52 (Ακτή Τομπάζη – Πλατεία Ελ. Βενιζέλου) σε 102,00 € ανά τ.μ. ετησίως.

Για τη Β΄ζώνη, η οποία περιλαμβάνει τα καταστήματα με αύξοντα αριθμό 23A έως και 37 ( Ακτή Τομπάζη) και 53 έως και 99 (Ακτή Κουντουριώτη) σε 94,00 ανά τ.μ. ετησίως.

Για τη Γ΄ζώνη, η οποία περιλαμβάνει τα καταστήματα με αύξοντα αριθμό 1 έως και 22  και 38 έως 41 και 42Α, 43A (Ακτή Ενώσεως – Ακτή Τομπάζη- Οδός Σουρμελή, Δευκαλίωνος) σε 77,00 ανά τ.μ. ετησίως.

 

 

β) Για τους καταστηματάρχες που δεν έχουν αυθαίρετες κατασκευές στον παραχωρούμενο χώρο έμπροσθεν των καταστημάτων τους, καθώς και για τους καταστηματάρχες που με δική τους οικονομική επιβάρυνση θα προχωρήσουν στην οικειοθελή αποξήλωση των αυθαιρέτων κατασκευών που αντιστοιχούν στον παραχωρούμενο χώρο έμπροσθεν των καταστημάτων τους και στην κατασκευή με δική τους δαπάνη ενός εκ των τύπων σκιαδίων της εγκεκριμένης μελέτης, το Δ.Λ.Τ.Χ. ως οικονομικό κίνητρο-αντιστάθμισμα και στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης μειώνει το αντάλλαγμα κατά 70% σε σχέση με το οριζόμενο στον παραπάνω πίνακα Α΄ και το καθορίζει ως εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄

 

ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

Για τη Α΄ζώνη, η οποία περιλαμβάνει τα καταστήματα με αύξοντα αριθμό 43 έως και 52 (Ακτή Τομπάζη – Πλατεία Ελ. Βενιζέλου) σε 30,50 € ανά τ.μ. ετησίως.

Για τη Β΄ζώνη, η οποία περιλαμβάνει τα καταστήματα με αύξοντα αριθμό 23A έως και 37 ( Ακτή Τομπάζη) και 53 έως και 99 (Ακτή Κουντουριώτη) σε 28,00 ανά τ.μ. ετησίως.

Για τη Γ΄ζώνη, η οποία περιλαμβάνει τα καταστήματα με αύξοντα αριθμό 1 έως και 22  και 38 έως 41 και 42Α, 43A (Ακτή Ενώσεως – Ακτή Τομπάζη- Οδός Σουρμελή, Δευκαλίωνος) σε 23,00 ανά τ.μ. ετησίως.

 

2) Για τους παραχωρούμενους χώρους στη χερσαία ζώνη του λιμενίσκου Νέας Χώρας, η οποία περιλαμβάνει τα καταστήματα στην Ακτή Παπανικολή το αντάλλαγμα καθορίζεται σε 46,00 € ανά τ.μ. ετησίως.
 

3) Για τους παραχωρούμενους χώρους στη χερσαία λιμενική ζώνη του Κουμ-Καπί, η οποία περιλαμβάνει τα καταστήματα στην Ακτή Μιαούλη το αντάλλαγμα καθορίζεται σε 35,00 € ανά τ.μ. ετησίως.

 

Β) Τα τέλη για τις παρακάτω κατηγορίες καθορίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

· Τέλος στάθμευσης (παρκόμετρα) σε χώρους του Ενετικού Λιμένα.

· Τέλος χρήσης παροχών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού για την εξυπηρέτηση των σκαφών που ελλιμενίζονται στο Ενετικό Λιμάνι και στο λιμενίσκο Νέας Χώρας.

· Τέλος εναπόθεσης σκαφών, σε καθορισμένο σημείο της χερσαίας λιμενικής ζώνης του Ενετικού Λιμένα το οποίο βρίσκεται στην Ακτή Ενώσεως, βόρεια των Νεωρίων, καθώς και στο λιμενίσκο Νέας Χώρας.

· Τέλος τοποθέτησης οικοδομικών υλικών και σκαλωσιών σε όλη τη χ.λ.ζ. του Ενετικού Λιμένα Χανίων και του Κουμ-Καπί.

 

 

Είδος τέλους

Τιμή

Τέλος στάθμευσης (παρκόμετρα)

0,80 €/ώρα

Τέλος για τη χρήση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος για τα σκάφη

0,50 €/KWH

Τέλος για τη χρήση παροχών νερού για τα σκάφη

3,00 €/μ3

Τέλος εναπόθεσης σκαφών

0,50 €/μ2/ημέρα

Τέλος για την τοποθέτηση οικοδομικών υλικών και σκαλωσιών

10,00 €/μ2/ημέρα

Τέλος για το κλείσιμο δρόμου με πρέσα του μπετόν ή άλλα μηχανήματα

Έως 5 ώρες 123,00 €.

Από 6 έως 10 ώρες 212,00 €.

Τέλος για λοιπές καταλήψεις περιορισμένης διάρκειας

250 €/ημέρα

 

 

Γ)  Το αντάλλαγμα χρήσης της πλατείας που βρίσκεται ΒΑ του Γιαλί Τζαμί καθώς και άλλων σημείων της χ.λ.ζ. του Ενετικού Λιμένα καθορίζεται σε 100 €/ημέρα. Για εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή συνδιοργανώνονται από τον  Δήμο Χανίων ή το Δ.Λ.Τ.Χ. και εκδίδονται αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων ή του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου αντίστοιχα και εφόσον το επιτρέπει το διαμορφωμένο πρόγραμμα, το τέλος καθορίζεται σε 1 €/ημέρα.

 

 

Δ) Το αντάλλαγμα χρήσης τμήματος του λιμενοβραχίονα του Ενετικού Λιμένα, έμπροσθεν και παραπλεύρως του Αγ. Νικολάου του Μόλου, καθορίζεται σε 500 €/ημέρα.

 

 

Ε)  Το Δ.Λ.Τ.Χ. δύναται να παραχωρεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, χώρο εμβαδού έως 2 τ.μ. σε καθορισμένα σημεία του Ενετικού Λιμένα, για την τοποθέτηση ενός σταντ ενημέρωσης ανά επιχείρηση τουριστικών ημερόπλοιων που δραστηριοποιείται στο Ενετικό Λιμάνι και το αντάλλαγμα χρήσης του χώρου καθορίζεται σε 1.500 € κατ’ έτος.

 

Ζ) Το αντάλλαγμα για την έκδοση της άδειας για τη στάθμευση και διέλευση ζωήλατων οχημάτων στη χερσαία λιμενική ζώνη του Ενετικού Λιμένα Χανίων καθορίζεται σε 920 € κατ’ έτος.

 

 

H) ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

 

 

Το Δ.Λ.Τ.Χ. δύναται να παραχωρεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του και μετά από την εισήγηση της επιτροπής υπαιθρίου εμπορίου, χώρο εμβαδού έως 2 τ.μ. ανά επιχείρηση, σε καθορισμένα σημεία του Ενετικού Λιμένα, για την ανάπτυξη θέσεων υπαιθρίου εμπορίου. Το αντάλλαγμα για τις θέσεις αυτές στη χερσαία ζώνη του Ενετικού Λιμένα Χανίων καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα:

 

Θ) ΓΙΑΛΙ ΤΖΑΜΙ

 

Είδος υπαίθριου εμπορίου

Γεωγραφικός προσδιορισμός

θέσης

Τιμή ανά τμ.

παραχώρησης

Ζωγράφοι

Νότιο-Δυτικά Γιαλί Τζαμί

800 €

Ζωγράφοι

Άγκυρα-Ναυτικό Μουσείο

700 €

Ζωγράφοι

Κουμ-Καπί

700 €

Χειροποίητες ιδιοκατασκευές

Άγκυρα-Ναυτικό Μουσείο

700 €

Χειροποίητες ιδιοκατασκευές

Νότιο-Δυτικά Γιαλί Τζαμί

700 €

Ψημένο καλαμπόκι, ή ξηροί καρποί, ή ποπ κορν-μαλλί της γριάς

Νότιο-Δυτικά Γιαλί Τζαμί

(αρχή Ακτής Τομπάζη)

700 €

Ψημένο καλαμπόκι, ή ξηροί καρποί, ή ποπ κορν-μαλλί της γριάς

Πλατεία Κατεχάκη

700 €

Ψημένο καλαμπόκι, ή ξηροί καρποί, ή ποπ κορν-μαλλί της γριάς

Άγκυρα-Ναυτικό Μουσείο

700 €

 

Το αντάλλαγμα για την χρήση του Γιαλί Τζαμί στον Ενετικό Λιμένα Χανίων καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα:

 

α) Για ιδιώτες

 

Μήνας

Ημερήσια χρέωση χωρίς χαρτόσημο

ανά εκθέτη

 

Μεγάλη (νότια) αίθουσα

Μικρή (βόρεια)

αίθουσα

Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος

70 €

30

Απρίλιος, Μάιος

110 €

40

Ιούνιος

130 €

60 €

Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος

170 €

70 €

Οκτώβριος

110 €

40

Νοέμβριος, Δεκέμβριος

70 €

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) Για δημόσιους μη κερδοσκοπικούς φορείς, Δήμο Χανίων, ΝΠΔΔ του Δήμου Χανίων


Μήνας

Ημερήσια χρέωση χωρίς χαρτόσημο

ανά  φορέα

 

Μεγάλη (νότια) αίθουσα

Μικρή (βόρεια)

αίθουσα

Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος

40 €

15 €

Απρίλιος, Μάιος

60 €

25 €

Ιούνιος

90 €

30 €

Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος

120 €

40 €

Οκτώβριος

60 €

25 €

Νοέμβριος, Δεκέμβριος

40 €

15 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για εκδηλώσεις στο Γιαλί Τζαμί που διοργανώνονται ή συνδιοργανώνονται από τον  Δήμο Χανίων ή το Δ.Λ.Τ.Χ. και εκδίδονται αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων ή του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου αντίστοιχα, για χρονική διάρκεια έως και 7 ημέρες εφόσον το επιτρέπει το διαμορφωμένο πρόγραμμα, δεν θα ισχύουν οι παραπάνω χρεώσεις αλλά η χρήση θα είναι δωρεάν.»

 

Μετά από διαλογική συζήτηση για το θέμα το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, μειοψηφούντος του μέλους Καμηλάκη Αντωνίου :

Α) 1. Καθορίζει τα τέλη και τα δικαιώματα έτους 2018 όπως αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου.

2. Η απόφαση να δημοσιευθεί μία φορά στην εφημερίδα «Χανιώτικα Νέα», να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Χανίων και στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων.

Β)  Αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. τις περαιτέρω ενέργειες σύμφωνα με το Νόμο.

 

Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΧ
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   

 

Η αναπληρώτρια πρακτικογράφος του ΔΛΤΧ
ΣΙΓΑΝΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ   

 

Τα μέλη του Δ.Σ.
ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ ΘΗΡΕΣΙΑ
ΚΑΜΗΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Αναπληρωτής του Λιμενάρχη Χανίων

 

Σχολιάστε

Επιστροφή