Ανακοίνωση – Προμήθεια Η/Υ και Παρελκόμενου Εξοπλισμού