Ανακοίνωση άδειας απλής χρήσης χώρου υπαίθριού εμπορίου (στάσιμο)

X