Οκτώβριος

15 Οκτ 2014

Σύνθεση νέου διοικητικού συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Χ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων συνεδρίασε στο Δημοτικό Κατάστημα Χανίων σήμερα την 13η Οκτωβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 ύστερα από την υπ’αριθμ. 77531/7-10-2014 έγγραφη πρόσκληση […]