Χορήγηση Άδειας Απλής Χρήσης Χώρου Υπαίθριου Εμπορίου (Στάσιμο) 2020