8ο Πρακτικό 2013

23Μάι2013
  • By Admin
  • 1 Ετικέτες
  • 0 Comments

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 436 /15-4-2013
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
8ο/2013

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων, Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Χανίων, συνεδρίασε σήμερα 12/04/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 στην αίθουσα του Συμβουλίου του ΔΛΤ Χανίων, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 399/04-04-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πρωτοπαπαδάκη Κωνσταντίνου, Αντιδημάρχου Χανίων.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος Πρόεδρος ΔΛΤΧ, Φραγγεδάκης Γεώργιος,Ναξάκης Γεώργιος, Αγγελάκη Ναυσικά, Παπαδάκη – Σεργάκη Ελεονώρα, Τσιτσιρίδη Ελπίδα, Ραγκαζά Αικατερίνη, Καμηλάκης Αντώνιος, Σταματάκης Εμμανουήλ, Παπαδογιάννης Αριστείδης, Δασκαλάκης Αντώνιος Λιμενάρχης Χανίων

Παρόντα Τακτικά Μέλη
Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος Πρόεδρος ΔΛΤΧ, ,Ναξάκης Γεώργιος, Καμηλάκης Αντώνιος, Αγγελάκη Ναυσικά, Παπαδάκη – Σεργάκη Ελεονώρα, Σταματάκης Εμμανουήλ, Δασκαλάκης Αντώνιος Λιμενάρχης Χανίων.

Απόντα τακτικά μέλη
Φραγγεδάκης Γεώργιος, Ραγκαζά Αικατερίνη, Τσιτσιρίδη Ελπίδα, Παπαδογιάννης Αριστείδης
Παρούσα ήταν και η πρακτικογράφος κα Παπαδάκη Κυριακή.

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 56η / 2013.
ΘΕΜΑ :
Εκτέλεση έργου « Κατασκευή αντλιοστασίου λυμάτων Α2 και Α9 ( Ενετικού Λιμένα –Παλαιά Πόλη Χανίων ) – Εγκατάσταση συστήματος απόσμησης στο κεντρικό αντλιοστάσιο Α3 – Απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης στην Ακτή Ενώσεως και στη Πλατεία Κατεχάκη» στη Χερσαία Λιμενική ζώνη του Ενετικού Λιμένα Χανίων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων , κ. Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Χανίων, απαντώντας στην με αριθμ. πρωτ. 26224/9959/1-4-2013 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών ΄Εργων της Περιφέρειας Κρήτης, παρ. 2 είπε ότι

΄Εχοντας υπ’ όψιν ότι τα αναγκαία έργα των οργανισμών κοινής ωφέλειας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ., Δ.Ε.Η., ΔΗΜΟΣ) εντός της χερσαίας ζώνης του Ενετικού Λιμένα Χανίων τα οποία έχουν την σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και του ΓΕΝ/Α2 για την υλοποίησή των , καθώς και το γεγονός ότι δεν προκύπτει από την λειτουργία των κερδοσκοπική εκμετάλλευση, αλλά αυτά εξυπηρετούν το Δημόσιο Συμφέρον, προτείνει την :

1.Ολοκλήρωση του έργου « Κατασκευή αντλιοστασίου λυμάτων Α2 και Α9 ( Ενετικού Λιμένα –Παλαιά Πόλη Χανίων ) – Εγκατάσταση συστήματος απόσμησης στο κεντρικό αντλιοστάσιο Α3 – Απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης στην Ακτή Ενώσεως και στη Πλατεία Κατεχάκη» στη Χερσαία Λιμενική ζώνη του Ενετικού Λιμένα Χανίων, από την Δ.Ε.Υ.Α.Χ ,δεδομένου ότι δεν σχετίζεται με το αντικείμενο των παραχωρήσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2971/2001 και του άρθρου 34 του ν. 3153/2003 καθώς δεν αφορά παραχώρηση ιδιαιτέρου δικαιώματος χρήσης του χώρου της χερσαίας Ζώνης Λιμένα προς κερδοσκοπική εκμετάλλευση, αλλά εύλογο Δημόσιο συμφέρον.

Η καταλαμβανόμενη επιφάνεια, κατά τη φάση υλοποίησης του έργου ,του υπόγειου αντλιοστασίου διαστάσεων 3,7Χ7,0 m ,μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την αποκατάσταση της επιφάνειας του οδοστρώματος θα αποδοθεί εκ νέου για χρήση στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων.

2. Σύμφωνα και με το 1839/11-4-2013 έγγραφο της ΔΕΥΑΧ προτείνει την απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης στην Ακτή Ενώσεως και στη Πλατεία Κατεχάκη» στη Χερσαία Λιμενική ζώνη του Ενετικού Λιμένα Χανίων.

Μετά από διαλογική συζήτηση των μελών του, το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Επιτρέπει την ολοκλήρωση του έργου « Κατασκευή αντλιοστασίου λυμάτων Α2 και Α9 ( Ενετικού Λιμένα –Παλαιά Πόλη Χανίων ) – Εγκατάσταση συστήματος απόσμησης στο κεντρικό αντλιοστάσιο Α3 – Απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης στην Ακτή Ενώσεως και στη Πλατεία Κατεχάκη» στη Χερσαία Λιμενική ζώνη του Ενετικού Λιμένα Χανίων, από την Δ.Ε.Υ.Α.Χ ,δεδομένου ότι δεν σχετίζεται με το αντικείμενο των παραχωρήσεων και δεν εμπίπτει α στις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 24 του ν. 2971/2001 και στο άρθρο 34 του ν. 3153/2003 καθώς δεν αφορά παραχώρηση ιδιαιτέρου δικαιώματος χρήσης του χώρου της χερσαίας Ζώνης Λιμένα προς κερδοσκοπική εκμετάλλευση, αλλά εύλογο Δημόσιο συμφέρον.
    Η καταλαμβανόμενη επιφάνεια, κατά τη φάση υλοποίησης του έργου ,του υπόγειου αντλιοστασίου διαστάσεων 3,7Χ7,0 m ,μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την αποκατάσταση της επιφάνειας του οδοστρώματος θα αποδοθεί εκ νέου για χρήση στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων.
  2. Σύμφωνα και με το 1839/11-4-2013 έγγραφο της ΔΕΥΑΧ επιτρέπει την απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης στην Ακτή Ενώσεως και στη Πλατεία Κατεχάκη» στη Χερσαία Λιμενική ζώνη του Ενετικού Λιμένα Χανίων.
  3. Αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Πρωτοπαπαδάκη Κωνσταντίνο τις περαιτέρω ενέργειες σύμφωνα με το νόμο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ

ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΝΑΥΣΙΚΑ

ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΚΑΜΗΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

 

ΠΑΠΑΔΑΚΗ –ΣΕΡΓΑΚΗ ΕΛΕΩΝΟΡΑ

 

 

ΝΑΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Κατεβάστε την 56η απόφαση του 8ου Πρακτικού –>

Κατεβάστε την 57η απόφαση του 8ου Πρακτικού –>

Κατεβάστε την 58η απόφαση του 8ου Πρακτικού –>

Κατεβάστε την 59η απόφαση του 8ου Πρακτικού –>

Κατεβάστε την 60η απόφαση του 8ου Πρακτικού –>

Κατηγορίες Αποφάσεις 2013

Επιστροφή