Μίσθωση εκθεσιακών χώρων

/

Κατεβάστε το αρχείο: AITHΣΗ ΓΙΑΛΙ ΤΖΑΜΙΣΙ
Κατεβάστε το αρχείο: YΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑΛΙ ΤΖΑΜΙΣΙ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι:

A. Για τη μίσθωση της Νότιας αίθουσας του Γιαλί Τζαμισί στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων θα δίδονται πληροφορίες στο τηλ. 28213-41746 και 41749 από την υπηρεσία μας.
B. Η κατάθεση αιτήσεων θα αρχίσει τη Πέμπτη 02-04-2015 από ώρα 09:00 έως 14:00 αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερόμενους.
Γ. Για τη μίσθωση του χώρου θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας κατάθεσης των αιτήσεων.
Δ. Όσοι από τους ενδιαφερόμενους έχουν τα εκθέματα τους σε ψηφιακή μορφή μπορούν να τα προσκομίσουν στην υπηρεσία για να αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας μας

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

1. Οι αιτήσεις για την χρήση του Τεμένους θα γίνονται δεκτές μόνο μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος για το οποίο ζητείται η παραχώρηση και θα κατατίθενται αυτοπροσώπως.
Ειδικότερα:
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές για μισθώσεις για το έτος 2015 από Πέμπτη 02-04-2015 έως 31.12 του έτους μίσθωσης και θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας.  
2. Για πρακτικούς λόγους το διάστημα χρήσης θα είναι μέχρι 7 ημέρες
3. Σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί παράταση της εκδήλωσής του, πέραν των 7 ημερών, και υπάρχει διαθέσιμη ημερομηνία στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων, θα επιβαρύνεται με το ημερήσιο αντάλλαγμα προσαυξημένο κατά  30% για κάθε επιπλέον ημέρα.   
4. Για να  εξασφαλιστεί η κράτηση σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα πρέπει να προκαταβληθεί το ποσό που αντιστοιχεί στην χρήση μίας ημέρας, σαν εγγύηση, μαζί με την αίτηση. Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης το ποσό αυτό δεν θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο, αλλά θα καταπίπτει υπέρ του Λιμενικού Ταμείου.
5. Το ποσό που αντιστοιχεί στο σύνολο των ημερών χρήσης του χώρου  δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη της χρήσης θα πρέπει  να έχει καταβληθεί ολόκληρο το αντάλλαγμα χρήσης επιβαρυμένο με το νόμιμο χαρτόσημο.
6. Οι εκθέτες πρέπει, με ποινή αποβολής τους από το χώρο: (α) να δείχνουν   τον ανάλογο σεβασμό  στο μνημειακό χαρακτήρα του χώρου, (β) να φροντίζουν για την προστασία  από φθορά στους τοίχους  και τον εξοπλισμό του κτιρίου του  κατά την προετοιμασία και τη διάρκεια της έκθεσης, (γ) να φροντίζουν για την  καθαριότητα του χώρου κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Σχετικός έλεγχος θα γίνεται από την υπηρεσία μας κατά την παράδοση και παραλαβή αλλά και κατά τη διάρκεια της χρήσης  και εφόσον διαπιστωθεί κακή χρήση του χώρου από τους εκθέτες θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο ποινικές και αστικές κυρώσεις .
7. Οι εκθέτες είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια του κτιρίου κατά τις ημέρες που τους έχει παραχωρηθεί.
8. Η φύλαξη και ασφάλεια των εκθεμάτων και του χώρου κατά τη διάρκεια της παραχώρησης θα είναι με μέριμνα ευθύνη και έξοδα αποκλειστικά των εκθετών
9. Μεταξύ δύο συνεχόμενων εκθέσεων θα μεσολαβεί μια ελεύθερη ημέρα, άνευ ανταλλάγματος, κατά την οποία ο προηγούμενος εκθέτης θα αποκαθηλώσει και απομακρύνει τα έργα του, και ο επόμενος θα αναρτεί τα δικά του.
10. Σε περίπτωση που κάποιος εκθέτης ακυρώσει την έκθεσή του, θα πρέπει τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία να ενημερώνει την υπηρεσία μας. Σε περίπτωση που δεν συντρέχει λόγος ανώτερης βίας για τον εκθέτη και η Υπηρεσία μας μετά από αυτό δεν καταφέρει να αξιοποιήσει τον χώρο, θα εξετάζεται αν θα χρεώνεται με όλο το ποσό του ανταλλάγματος που αναλογεί στην εκδήλωσή του.
11. Για να δοθεί η άδεια να χρησιμοποιηθεί από κάποιον ενδιαφερόμενο ιδιώτη ο χώρος, πρέπει μαζί με την αίτησή του να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση ότι (α) δεν συνδέεται ούτε αυτός ούτε μέλος της οικογένειάς του με οργανωμένη επιχείρηση συναφούς αντικειμένου, και (β) τα εκθέματα είναι αποκλειστικά έργα δικής του κατασκευής και (γ) ανάληψη ευθύνης για την ασφάλεια του κτιρίου από φθορές και δ) αναλυτική περιγραφή του θέματος της έκθεσης.
12. Το (γ) και το (δ) δηλώνεται από όλους ανεξαιρέτως τους εκθέτες.
13. Σε περίπτωση που εκτίθενται αντίγραφα έργων, με δική του ευθύνη, ο  εκθέτης θα είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει το κοινό για την γνησιότητά τους στον κατάλογο με τα έργα που θα υπάρχει σε εμφανές σημείο μέσα στον εκθεσιακό χώρο.

 

Β. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΜΗΝΑΣ

ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ /

Ημερήσια χρέωση χωρίς χαρτόσημο

                  Μεγάλη (νότια) αίθουσα

 

Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος

70€

Απρίλιος – Μάιος

110€

Ιούνιος

130€

Ιούλιος -Αύγουστος- Σεπτέμβριος

170€

Οκτώβριος

110€

Νοέμβριος – Δεκέμβριος

70€

 

Γ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΜΗΝΑΣ

ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ  ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Ημερήσια χρέωση χωρίς χαρτόσημο

                      Μεγάλη (νότια) αίθουσα

 

Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος

40€

Απρίλιος – Μάιος

60€

Ιούνιος

90€

Ιούλιος – Αύγουστος- Σεπτέμβριος

120€

Οκτώβριος

60€

Νοέμβριος – Δεκέμβριος

40€

Κατεβάστε το αρχείο: AITHΣΗ ΓΙΑΛΙ ΤΖΑΜΙΣΙ

Κατεβάστε το αρχείο: YΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑΛΙ ΤΖΑΜΙΣΙ

Επιστροφή