Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων με απονομή βραβείων για την ανάπλαση της λιμενικής ζώνης περιοχής Κουμ Καπί Πόλης Χανίων Δήμου Χανίων

05Ιουν2013
  • By Admin
  • 1 Ετικέτες
  • 0 Comments

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ :ΒΕΖΡΟΕΒΕ-29Ν                  

Ημερ.: 3 Ιουνίου 2013  

Αρ. Πρωτ.: 808

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΥΜ ΚΑΠΙ ΠΟΛΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ,ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ

Επίσημη επωνυμία: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων

Διευθύνουσα Υπηρεσία – Σημείο επαφής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Μελετών Δήμου Χανίων

Ταχ. Δ/νση: Γρηγορίου Ε” 50 & Κ. Σφακιανάκη, Τ.Κ. 73 135 , Χανιά, 3ος όροφος

Τηλ : 0030-2821341746

Fax : 28210-72070

E-mail : info@dlx.gr Ιστοσελίδα: www.dlx.gr

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η περιοχή μελέτης είναι η λιμενική ζώνη του Κουμ Καπι, ανατολικά των μεσαιωνικών τειχών, από τη συμβολή της οδού Δωδεκανήσων με την ακτή Μιαούλη ως το θέατρο Βλησίδη.

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η ανάπλαση και η ποιοτική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής με την απομάκρυνση του αυτοκινήτου και την απόδοση της σε πεζούς και ποδηλάτες. Ο καθορισμός των κοινοχρήστων και επαγγελματικών θέσεων στάσης και αναψυχής. Η οργάνωση και ομογενοποίηση των συστημάτων σκίασης και η αρμονία και συνοχή μεταξύ φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος. 

 3.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν την από το Νόμο

οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα σύμφωνα με

το άρθρο 14 παρ. 5, 6 και 7 του Ν.3316/05:

-αρχιτέκτονος μηχανικού, για την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης

4. ΕΙΔΟΣ –ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μιας κατηγορίας διαγωνισμός προσχεδίων ενός σταδίου κατά την έννοια του άρθρου 1 της με αρ. πρωτ. οικ.26804/16-6-2011 απόφασης ΥΠΕΚΑ «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (ΦΕΚ1427/Β΄/16.06.2011). Διενεργείται με ανοικτή διαδικασία κατά τις διατάξεις της απόφασης αυτής, του Π.Δ/τος 60/2007, των νόμων 3316/05, 3919/2011 και 3833/2010 και της απόφασης 52196/2010 Υ.Π.Ε.ΚΑ ( ΦΕΚ 1921 Β΄13.12.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει..

5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Για την κρίση της κριτικής επιτροπής θα ληφθεί υπ’ όψιν ο βαθμός προσέγγισης στους τιθέντες στόχους και κυρίως ως προς:

- τα λειτουργικά, αισθητικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της πρότασης.

- τη διασφάλιση του κοινόχρηστου, υπερτοπικού και δημόσιου χαρακτήρα του χώρου.

- την αναβάθμιση της εικόνας του παραλιακού μετώπου.

- την πρωτοτυπία σε συνδυασμό με την πρακτικότητα και την οικονομία υλοποίησης της πρότασης.

6. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Καταληκτική προθεσμία υποβολής μελετών ορίζεται η  Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 14:00.

Η υποβολή των μελετών θα γίνει στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, οδός Γρηγορίου Ε’ 50 και Κ. Σφακιανάκη, Τ.Κ. 73135, Χανιά, 3ος όροφος.

Δεκτές γίνονται επίσης μελέτες που θα αποσταλούν στα παραπάνω γραφεία με το ταχυδρομείο ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών με ευθύνη του Διαγωνιζόμενου για την έγκαιρη υποβολή.

7. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Κριτική Επιτροπή θα είναι πενταμελής.

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής με τους Αναπληρωτές τους ορίζονται ως εξής:

  • Ένας  (1) κριτής εκ προσωπικοτήτων
  • Ένας  (1) κριτής Αρχιτέκτονας από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων (Διοργανώτρια Αρχή).
  • Τρείς (3)  κριτές  Αρχιτέκτονες  υποδεικνυόμενους από τον κατάλογοι κριτών της παρ.3 του άρθρου 12 της με αρ. πρωτ.  28604/11 απόφασης ΥΠΕΚΑ. Η επιλογή των κριτών θα διενεργηθεί με κλήρωση από τον κατάλογο της κατηγορίας μελέτης.

 Η Επιτροπή θα συγκροτηθεί έπειτα από απόφαση της Διοργανώτριας Αρχής, η οποία θα ορίζει και το γραμματέα της Επιτροπής Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την  καταληκτική ημερομηνία υποβολής  των μελετών.

8. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ είναι οριστική και υποχρεωτική για τη Διοργανώτρια Αρχή εφόσον δεν είναι αντίθετη με τους όρους της Προκήρυξης.

9. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Στο Διαγωνισμό θα απονεμηθούν συνολικά τα παρακάτω  χρηματικά βραβεία:

ΒΡΑΒΕΙΑ

ΠΟΣΟ

1ο  Βραβείο

5.509 €  (πέντε χιλιάδες πεντακόσια εννέα ευρώ)

 

2ο  Βραβείο       

4.040 € (τέσσερις χιλιάδες σαράντα ευρώ)

 

3ο  Βραβείο        

2.693 € (δυο χιλιάδες εξακόσια ενενήντα τρία ευρώ)

 

Επιπλέον των παραπάνω, η Διοργανώτρια Αρχή μπορεί μετά από υπόδειξη της Κριτικής Επιτροπής και χωρίς αυτή να είναι δεσμευτική, να εξαγοράσει επιπλέον αριθμό μελετών και μέχρι τρεις , αντί του ποσού των χιλίων 1.000  εκάστη, 

10.ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η Διοργανώτρια Αρχή αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναθέσει στην ομάδα μελέτης που θα πάρει το 1ο Βραβείο την εκπόνηση της μελέτης, εφόσον αποφασίσει να εκτελέσει μέρος ή το σύνολο του έργου.

11. ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η προκήρυξη με τα δύο προσαρτήματά της, το Τεύχος Δεδομένων και Στοιχείων του διαγωνισμού, που αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα της, καθώς και τα λοιπά παρεχόμενα στοιχεία  [τοπογραφικά διαγράμματα (αρχεία dwg) , απόσπασμα σχεδίου πόλεως (αρχείο pdf) , φάκελος με φωτογραφίες (αρχεία jpeg ) , ΦΕΚ καθορισμού χερσαίας ζώνης λιμένος Χανίων (αρχείο pdf) , ΦΕΚ έγκρισης σχεδίου πόλεως Χανίων (αρχείο pdf) ] ,  θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΔΛΤΧ http://www.dlx.gr και παρέχονται ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013  έως και την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013. 

                

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων

 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Κατεβάστε την προκήρυξη –>

Κατεβάστε το τεύχος δεδομένων –>

Κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης –>

Κατεβάστε το απόσπασμα σχεδίου –>

Κατεβάστε το Φ.Ε.Κ. λιμενικής ζώνης –>

Κατεβάστε το ΦΕΚ σχέδιο πόλης Χανίων –>

Κατεβάστε φωτογραφίες –>

Τοπογραφικό Κουμ Καπί 500.dwg –>

Τοπογραφικό Κουμ Καπί 200.dwg –>

Απόσπασμα.dwg –>

(ΝΕΟ) Συμπληρωματικά αρχεία –>

Επιστροφή