Προκήρυξη: Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων Σκιαδίων – Στεγάστρων και Αισθητικής Αναβαθμισης Όψεων στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων

05Μάι2014
  • By Admin
  • 1 Ετικέτες
  • 0 Comments

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ
Επίσημη επωνυμία: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων
Διευθύνουσα Υπηρεσία – Σημείο επαφής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Μελετών Δήμου Χανίων
Ταχ. Δ/νση: Γρηγορίου Ε” 50 & Κ. Σφακιανάκη, Τ.Κ. 73 135 , Χανιά, 2 όροφος
Τηλ : 0030-2821341746
Fax : 28210-72070
E-mail : info@dlx.gr
Ιστοσελίδα: www.dlx.gr

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η περιοχή μελέτης είναι μέρος του κοινόχρηστου χώρου της λιμενικής ζώνης του Ενετικού Λιμένα Χανίων , με δυτικό όριο το Ναυτικό μουσείο στο φρούριο του Φιρκά και ανατολικό όριο την αρχή του λιμενοβραχίονα του Φάρου, στην ανατολική λεκάνη του λιμένα. Σκοπός του διαγωνισμού είναι είναι η συνολική μελέτη και ο σχεδιασμός σκιάστρων , σκιαδίων και άλλων κατασκευών σήμανσης, διαφήμισης και φωτισμού , που αναπτύσσονται στο παραλιακό μέτωπο (τόσο στις όψεις των κτιρίων όσο και στον κοινόχρηστο παραλιακό χώρο) να αναπλαστεί η περιοχή με τον ιδιαίτερα μνημειακό χαρακτήρα και να αποδοθεί σαν χώρος ιστορικής μνήμης, περιπάτου, αναψυχής και υποδοχής πολιτιστικών και κοινωνικών γεγονότων. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι:

  1. ο σχεδιασμός προτύπων και αναπαραγόμενων στοιχείων σκίασης για τον εξωτερικό κοινόχρηστο χώρο του Ενετικού Λιμένα Χανίων ώστε να εξασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες για την καθημερινή λειτουργία της παραλιακής ζώνης.
  2. ο σχεδιασμός κατασκευών για τον κινητό εξοπλισμό σήμανσης , διαφήμισης και φωτισμού, στις όψεις των κτιρίων και στον παραλιακό κοινόχρηστο χώρο.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να εντάσσονται να αναδεικνύουν τις όψεις του Ενετικού Λιμένα και να συνάδουν με την φύση του αρχαιολογικού χώρου.
Με την εξυγίανση των όψεων και την συνολική αντιμετώπιση των μη μόνιμων κατασκευών στον κοινόχρηστο χώρο του Ενετικού Λιμένα ο αγωνοθέτης στοχεύει στην ανάδειξη της αρχαιολογικής ιδιαιτερότητας της περιοχής, με κατασκευές που θα σέβονται την
ιστορικότητα του μνημείου αλλά και θα εξυπηρετούν την καθημερινή λειτουργία της παραλιακής ζώνης.

3.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν την από το Νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 5, 6 και 7 του Ν.3316/05:
-αρχιτέκτονος μηχανικού, για την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης

4. ΕΙΔΟΣ –ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Μίας κατηγορίας διαγωνισμός προσχεδίων ενός σταδίου κατά την έννοια του άρθρου 1 της με αρ. πρωτ. οικ.26804/16-6-2011 απόφασης ΥΠΕΚΑ «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (ΦΕΚ1427/Β΄/16.06.2011). Διενεργείται με ανοικτή διαδικασία κατά τις διατάξεις της απόφασης αυτής, του Π.Δ/τος 60/2007, των νόμων 3316/05, 3919/2011 και 3833/2010 και της απόφασης 52196/2010 Υ.Π.Ε.ΚΑ ( ΦΕΚ 1921 Β΄13.12.2010) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Για την κρίση της κριτικής επιτροπής θα ληφθεί υπ’ όψιν ο βαθμός προσέγγισης στους τιθέντες στόχους και κυρίως ως προς:
- τα λειτουργικά, αισθητικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της πρότασης.
- τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του κοινόχρηστου, υπερτοπικού και δημόσιου χαρακτήρα του χώρου.
- την αναβάθμιση της εικόνας του παραλιακού μετώπου και την ανάδειξη της ιστορικότητας του μνημείου.
- την πρωτοτυπία σε συνδυασμό με την πρακτικότητα και την οικονομία υλοποίησης της πρότασης.
- την αρμονική συνεργασία μεταξύ των στοιχείων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και των σύγχρονων χρήσεων και απαιτήσεων ώστε η περιοχή μελέτης να αποτελέσει ζωντανό μέρος του οργανισμού της πόλης.

6. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
Καταληκτική προθεσμία υποβολής μελετών ορίζεται η 07 Ιουλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Η υποβολή των μελετών θα γίνει στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, οδός Γρηγορίου Ε’ 50 και Κ. Σφακιανάκη, Τ.Κ. 73135, Χανιά, 3ος όροφος.

Κατεβάστε την αναλυτική Προκήρυξη >>

Κατεβάστε την περίληψη Προκήρυξης >>

Επιστροφή