Παρουσίαση των έργων και Δράσεων του ΔΛΤΧ περιόδου 2013-2014