Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη χερσαία λιμενική ζώνη του Ενετικού Λιμένα Χανίων

18Απρ2018
 • By Admin
 • 1 Ετικέτες
 • 0 Comments

ΘΕΜΑ: Έγκριση της με αρ.13/2017 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων που αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη χερσαία λιμενική ζώνη του Ενετικού Λιμένα Χανίων

Έχοντας υπόψη:

 1. Τον Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α/1999) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 52Α αυτού.
 2. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», όπως ισχύει.
 3. Το  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87  Α΄/2010)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
 4.  Το  Π.Δ.  136/2010  (ΦΕΚ  229  Α΄/2010)  με  θέμα  «Οργανισμός  της  Αποκέντρωσης  Διοίκηση Κρήτης».
 5. Το  με αρ.  πρωτ.  15109/13-05-2013  έγγραφο  της  Δ/νσης  Οργάνωσης  και  Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών οργάνων των  ΟΤΑ  που  αφορούν  μέτρα  ρύθμισης  οδικής  κυκλοφορίας  από  τους  Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων»
 6. Το με αρ. πρωτ. Οικ.2095/8-10-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τους Δήμους της Περιφέρειας Κρήτης: «Διευκρινίσεις –Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων των ΟΤΑ Περιφέρειας Κρήτης»
 7. Το Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261 Α΄/2014) «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών τηλεπικοινωνιών και δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 48  παρ.9 αυτού που αφορά σε ρυθμίσεις θεμάτων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
 8. Την  με  αριθμ.  14026/15-5-2017  Υ.Α  του  Υπουργού  Εσωτερικών  για  το  διορισμό  της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 250/τ.ΥΟΔΔ)
 9. Την  με  αρ.  πρωτ.  ΔΟΥ/οικ/220/15-01-2015  Εγκύκλιο  του  Τμήματος  ΣΤ΄  της  Δ/νσης Οδικών  Έργων  της  Γενικής  Γραμματείας  Υποδομών  του  Υπουργείου  Υποδομών Μεταφορών  &  Δικτύων  αναφορικά  με  τα  «Μέτρα  ρύθμισης  της  κυκλοφορίας  για  την εκτέλεση έργων στο οδικό δίκτυο της χώρας -Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52 του  Ν.  2696/1999  (ΚΟΚ)  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  με  το  άρθρο  48  του  Ν. 4313/2014″
 10. Το  με  αρ.  πρωτ.  ΔΟΥ/1052/Φ/05-03-2015  έγγραφο  του  Τμήματος  ΣΤ΄  της  Δ/νσης Οδικών  Υποδομών  της  Γενικής  Δ/νσης  Συγκοινωνιακών  Υποδομών  του  Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας & Τουρισμού με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 του Ν.  4313/2014″.
 11. Την  με  αρ.  πρωτ.  οικ.8165  απόφαση  της  Συντονίστριας  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Κρήτης  (ΦΕΚ  2247  Β)  “Ανάθεση  άσκησης  αρμοδιοτήτων  σε  οργανικές  μονάδες  της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Κρήτης  και  παροχή  εξουσιοδότησης  υπογραφής  με  “Με εντολή  Συντονιστή”  (Μ.Ε.Σ.)  αποφάσεων,  εγγράφων  και  άλλων  πράξεων,  στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης καθώς και  σε  υπαλλήλους  κατηγορίας  ΠΕ  ή  ΤΕ  της  Δ/νσης  Αλλοδαπών  και  Μετανάστευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 12 του Ν.4147 (ΦΕΚ τ.Α΄98), όπως ισχύουν.
 12. Την Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων σχετικά με τις  κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη χερσαία λιμενική ζώνη του Ενετικού Λιμένα Χανίων και το συνημμένη οριζοντιογραφία κλίμακας 1:750, όπως έχει ελεγχθεί και θεωρηθεί αρμοδίως.
 13. 13. Την  με  αριθμ.13/2017  απόφαση  από  το  πρακτικό  2/2017  του  Δημοτικού  Λιμενικού Ταμείου Χανίων (ΑΔΑ: ΩΘΕΗΟΕΒΕ-ΤΨΞ) με την οποία αποφασίζεται ομόφωνα η έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη χερσαία λιμενική ζώνη του Ενετικού Λιμένα Χανίων
 14. 14. Το με αριθμ. πρωτ. 473/29-3-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης- Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού  Ν.Χανίων  με  θέμα  “Κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  στη  χερσαία  λιμενική  ζώνη του  Ενετικού  Λιμένα  Χανίων”  σύμφωνα  με  το  οποίο  η  με  αριθμ.  13/2017  απόφαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων.Σ Δήμου Χανίων ελήφθη νομότυπα
 15. Το  με  αριθμ.  πρωτ.  782/23-5-2017  έγγραφό  μας  με  θέμα  “Προσκόμιση συμπληρωματικών  στοιχείων  σχετικά  με  την  έγκριση  κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  στη χερσαία ζώνη του Ενετικού Λιμένα Χανίων”, με το οποίο μεταξύ άλλων ζητήθηκε και η γνώμη  του  Γενικού  Γραμματέα  του  Υπουργείου  Ναυτιλίας  και  Αιγαίου,  η  οποία  έως σήμερα δεν έχει προσκομιστεί στην Υπηρεσία μας.
 16. Το με αριθμ. 3122.1/1299/2017 έγγραφο του Κ.Λ.Χανίων με συνημμένο το φάκελο προς των  κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  με το  οποίο  διαβιβάζεται η κυκλοφοριακή μελέτη ΧΖΛ Ενετικού Λιμένα Χανίων στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προς έγκριση
 17. Το  με αριθμ.3122.1/Τ76/41246/17/7-6-2017  έγγραφο  της  Δ/νσης  Λιμενικής  Πολιτικής του  Υπουργείου  Ναυτιλίας  και  Νησιωτικής  Πολιτικής  σύμφωνα  με  το  οποίο  δεν  έχει αντίρρηση επί των προτεινόμενων κυκλοφοριακών στη  ΧΖΛ Ενετικού Λιμένα Χανίων
 18. Το με αριθμ. 1607/8-11-2017 διαβιβαστικό έγγραφο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων  με το οποίο αποστέλλονται συμπληρωματικά δικαιολογητικά σχετικά με την  με αρ.13/2017  Απόφαση  του  Δ.Λ.Τ.Χ  με  θέμα  “Κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  στη  χερσαία λιμενική ζώνη του Ενετικού Λιμένα Χανίων”
 19. Το  με  αριθμ.πρωτ.ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΧΑ/ΤΒΜΑΧΜΜΑΕΜ/215669/139397/2874/681/21- 9-2017  έγγραφο  της  Εφορείας  Αρχαιοτήτων  Χανίων  με  θέμα  “Έγκριση  της  με  αριθμ. 13/2017  απόφασης  Δ.Σ  του  Δημοτικού  Λιμενικού  Ταμείου  Χανίων  με  θέμα “Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη χερσαία λιμενική ζώνη του Ενετικού Λιμένα Χανίων”
 20. Το γεγονός ότι από την παρούσα Απόφαση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη  που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου

 

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που καθορίστηκαν με την με αριθμ. 13/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων όπως αυτή περιγράφεται στην τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων (σχετ.12) και τη συνημμένη οριζοντιογραφία κλίμακας 1:750, όπως έχει ελεγχθεί και θεωρηθεί αρμοδίως και συγκεκριμένα :

• Διατηρείται η υφιστάμενη κατεύθυνση κυκλοφορίας στην Ακτή Ενώσεως από ανατολικά προς δυτικά. • Διατηρείται η υφιστάμενη κατεύθυνση κυκλοφορίας στην Ακτή Κουντουριώτη από νοτιοανατολικά προς βορειοδυτικά.
• Διατηρείται η υφιστάμενη διπλή κατεύθυνση κυκλοφορίας στην Ακτή Τομπάζη (παραλιακά).
• Επιτρέπεται η κυκλοφορία μόνο οχημάτων τροφοδοσίας και έως μικτού βάρους 5 τόνων, από 07.00 έως 09.00 καθημερινά στη ΧΛΖ σύμφωνα με τις καθορισμένες κατευθύνσεις.
• Επιτρέπεται η κίνηση ποδηλάτων σε όλο το μήκος της χερσαίας λιμενικής ζώνης και σύμφωνα με τις καθορισμένες φορές.
• Η κίνηση ζωήλατων οχημάτων επιτρέπεται σύμφωνα με τις καθορισμένες κατευθύνσεις και σε διαδρομές και ωράριο που θα καθορίζονται με ιδιαίτερες αποφάσεις.
• Στην πλατεία Κατεχάκη ανατολικά και δυτικά του Παλαιού Τελωνείου απαγορεύεται η στάση και στάθμευση οχημάτων ενώ η κυκλοφορία γίνεται όπως αποτυπώνεται στη συνημμένη οριζοντιογραφία.
• Προβλέπεται κατ’ εξαίρεση η στάση-στάθμευση σε προκαθορισμένες δύο θέσεις ΑΜΕΑ, δύο (2) θέσεις Ταξί και τρεις (3) θέσεις υπηρεσιακών οχημάτων στην ανατολική πλευρά του κτιρίου του Παλαιού Τελωνείου.
• Η έξοδος των οχημάτων αυτών θα γίνεται μόνο προς την οδό Καλλεργών χωρίς κίνηση προς την Ακτή Ενώσεως.
• Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται στη χερσαία λιμενική ζώνη καθ’ όλο το 24ωρο η κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων έκτακτης ανάγκης (Αστυνομία, Λιμεναρχείο, Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ) οχημάτων καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, ΔΕΗ, ΔΕΥΑΧ.
• Επίσης κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται καθ’ όλο το 24ωρο η κίνηση οχημάτων της Λιμενικής Αρχής και η στάθμευσή τους στις 5 (πέντε) θέσεις που απεικονίζονται στην οδό Αφεντούλιεφ.
• Κάθε άλλη κατ’ εξαίρεση κίνηση ή στάθμευση οχημάτων για εξυπηρέτηση επαγγελματικών αναγκών επιτρέπεται μόνο μετά από έγγραφη άδεια της Λιμενικής Αρχής η οποία έχει και τον έλεγχο της περιοχής.
• Στα πλαίσια αυτά προβλέπονται πέντε (5) θέσεις στάσης οχημάτων επαγγελματιών αλιέων στον προβλήτα της Ακτής Ενώσεως βόρεια των Νεωρίων.

Οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εγκρίνονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (π.χ τοποθέτηση κατάλληλης οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης, χρήση κατάλληλων υλικών κλπ) θα είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων και τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
 2. Η υλοποίηση των ρυθμίσεων θα γίνει με ευθύνη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, ο οποίος υποχρεούται καθ όλη την χρονική διάρκεια εφαρμογής των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των μέτρων σε σχέση με το ευρύτερο δίκτυο κυκλοφορίας της πόλης, παρακολουθώντας και συντηρώντας τα σχετικά έργα (π.χ την σήμανση).
 3. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πρέπει να εξυπηρετούν τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).
 4. Οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα.
 5. Με την παρούσα Απόφαση δεν νομιμοποιούνται τυχόν παράνομες ενέργειες ούτε υποκαθίστανται άλλες αδειοδοτήσεις & εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται για την υλοποίηση των εν λόγω παρεμβάσεων.
 6. Οι Αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα Απόφαση παρακαλούνται να παρακολουθούν την ακριβή εκτέλεσή της όσον αφορά θέματα αρμοδιότητάς τους.
 7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται στην Τεχνική Έκθεση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, βάσει της οποίας ελήφθη η εν λόγω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.

Κατά της παρούσας απόφασης επιτρέπεται, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2503/1997, προσφυγή στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Επίσης κατά της παρούσας απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια και ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Δείτε την Κυκλοφοριακή Μελέτη >>

Ηράκλειο :6-12-2017
Αριθμ. Πρωτ:2443
Σχετ.782

Κατηγορίες Νέα / Ανακοινώσεις

Σχολιάστε

Επιστροφή