Εμφύσηση και αγορά οπτικών ινών ακτής Κουντουριώτη και Ναυτικού Μουσείου

07Απρ2014
  • By Admin
  • 1 Ετικέτες
  • 0 Comments

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων στο πλαίσιο κατασκευής επέκτασης και συντήρησης των δικτύων οπτικών ινών του προτίθεται με απευθείας ανάθεση να αναθέσει σε ανάδοχο τις παρακάτω εργασίες:
• Εμφύσηση και αγορά οπτικών ινών ακτής Κουντουριώτη και Ναυτικού Μουσείου
• Εργασία συντήρησης οπτικής ίνας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ

1. Εργασία εμφύσησης μικρό-ίνας σε υπάρχων πωλυσωλήνιο σ24+1 και προμήθεια μικρό-ίνας, από την καμπίνα που βρίσκεται στο Δήμο Χανίων έως και το Ναυτικό μουσείο. Η διαδρομή φαίνεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο και είναι περίπου 1.000 μ.

2. Εργασία εμφύσησης μικρό-ίνας σε υπάρχων πωλυσωλήνιο σ24+1 και προμήθεια μικρό-ίνας, από το φρεάτιο που θα κατασκευασθεί στην νότιο – ανατολική πλευρά του παλιού τελωνείου έως στον τελευταίο ιστό στη προβλήτα των αλιευτικών. Η διαδρομή φαίνεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο και είναι περίπου 180 μ
.
3. Εργασία εμφύσησης μικρό-ίνας σε υπάρχων πωλυσωλήνιο σ24+1 και προμήθεια μικρό-ίνας, από το υπάρχων φρεάτιο στην διασταύρωση της οδού Κύπρου με την Νικηφόρου Φωκά έως και την είσοδο της πύλης Σαμπιονάρα. Επίσης τοποθέτηση μικροσωληνίων από το υπάρχων φρεάτιο στην είσοδο της πύλης Σαμπιονάρα εντός υπάρχοντος αγωγού Φ40 HDBE 10 atm έως το κτήριο που στεγάζονται οι ερασιτέχνες αλιείς στο βόρειο δυτικό τμήμα του χώρου στάθμευσης στην Δευκαλίωνος. Η διαδρομή φαίνεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο και είναι περίπου 600 μ.

Στα παραπάνω περιλαμβάνονται εργασίες διασύνδεσης (μουφαρίσματα) όπου απαιτούνται τερματισμού οπτικών ινών κλπ ,ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τα δίκτυα λειτουργικά άρτια. Τα όποια υλικά τερματισμού χρειασθούν θα τα προμηθεύσει η Υπηρεσία.

Οι εργασίες που αφορούν την παράγραφο ένα θα ολοκληρωθούν μετά την αποπεράτωση των εργασιών εκσκαφής χάνδακος τοποθέτηση πολυσωληνίου δημιουργία φρεατίου κλπ από την οδό Χάληδων προς την οδό Μπαλαντίνου. Οι ανωτέρω εργασία είναι στις συμβατικές υποχρεώσεις του εργολάβου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ».

Οι εργασίες που αφορούν την παράγραφο δύο θα ολοκληρωθούν μετά Α) την εκσκαφή φρεατίου στην νότιο – ανατολική πλευρά του παλιού τελωνείου ή εναλλακτικά με την δημιουργία μούφας στο εσωτερικό χώρο του τελωνείου και την εκσκαφή χάνδακος κατά μήκος του πεζοδρομίου στην ανατολική πλευρά και την τοποθέτηση του πολυσωληνίου, συμβατικές υποχρεώσεις του ανάδοχου του έργου αποκατάστασης του παλιού τελωνείου Β) μετά την αποπεράτωση των εργασιών εκσκαφής χάνδακος τοποθέτηση πολυσωληνίου δημιουργία φρεατίου κατά μήκος της Ακτής Ενώσεως. Οι ανωτέρω εργασίες είναι στις συμβατικές υποχρεώσεις του εργολάβου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ».

Η εγκατάσταση των οπτικών κατανεμητών θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές:
• Η εγκατάσταση των καλωδίων θα είναι σύμφωνη με τις υποδείξεις της FOA (Fiber Optics Association), των standard ΑΝsι.Χ3Τ9.5, 150.15 9314 και των προδιαγραφών των κατασκευαστών των οπτικών καλωδίων (γωνία καμπυλότητας, εύρος ζώνης σηματοδοσίας, απόσβεση, μόνιμη εγκάρσια τάση τοποθέτησης, κτλ).
• Τα καλώδια θα τερματιστούν σε προ-εγκατεστημένα ικριώματα 19’’. Η είσοδος των καλωδίων σε κάθε ικρίωμα θα γίνεται από το κάτω μέρος της κατασκευής και θα διέρχονται από την ειδική θυρίδα διέλευσης καλωδίων που βρίσκεται στο κάτω μέρος των ικριωμάτων.
• Τα καλώδια θα τοποθετηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην εμποδίζουν την εγκατάσταση νέων καλωδίων και ενεργών συσκευών στο ικρίωμα.
• Τα pigtails που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι μονόινα, μήκους τουλάχιστον 100 εκατοστών, τύπου 5Μ (G.652), εργοστασιακά προετοιμασμένα με συνδετήρες LC. Η οπτική ίνα αυτή θα  είναι του ίδιου κατασκευαστή με την ίνα του καλωδίου, ωστέ να εξασφαλίζεται η ομαλή και χωρίς απώλειες σύνδεση των οπτικών ζεύξεων.
• Κάθε οπτικός κατανεμητής και κάθε οπτικό κύκλωμα θα διαθέτει την αντίστοιχη σήμανση και μοναδική κωδικοποίηση. Η σήμανση θα γίνει σε όλα τα σημεία της όδευσης των οπτικών ινών.

Ο τερματισμός των οπτικών ινών θα πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές:
• Ο τερματισμός των οπτικών ινών θα γίνει με την τυποποιημένη μέθοδο Fusion Splicing.
• Σε κάθε τερματικό σημείο θα αφεθεί περίσσευμα ίνας σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς για συντήρηση και επέκταση του δικτύου.
• Θα τερματιστούν όλες οι τοποθετούμενες οπτικές ίνες ανά ζεύξη.
• Κατά την διάρκεια του τερματισμού η μέτρηση των απωλειών εξασθένησης από τη συγκόλληση δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τα 0.3 db.
• Σε κάθε σημείο εκκίνησης και απόληξης των οπτικών ινών θα αφήνεται επιπλέον καλώδιο μήκους δύο μέτρων, το οποίο θα σταθεροποιείται με τυποποιημένα μέσα συγκράτησης και θα τοποθετείται πίσω ή κάτω από το ικρίωμα.

Οι μετρήσεις των οπτικών ινών θα πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές:
• Κάθε οπτικό κύκλωμα θα μετρηθεί για τον υπολογισμό της απώλειας του σήματος (attenuation). Ο έλεγχος θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με το πρότυπο ANSIΕIΑ/Τ1Α-568.
• Η διαδικασία των μετρήσεων θα περιλαμβάνει μέτρηση με οπτικό ανακλασήμετρο (OTDR). Ο ανάδοχος θα παραδώσει  μία αναλυτική κατάσταση των μετρήσεων κάθε οπτικού κυκλώματος σε ψηφιακή μορφή

Το κόστος των παραπάνω εργασιών υπολογίζεται σε :
• Α) για την παράγραφο 1 ύψους 5.600,00 € συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α. 23%
• Β) για την παράγραφο 2 & 3 ύψους 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους έως 12/5/2014 και ώρα 12.00 π.μ.. στα γραφεία της υπηρεσίας μας. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να έχουν προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογες εργασίες. Η εμπειρία αυτή θα αποδεικνύεται με πιστοποιητικά βεβαίωσης εκτέλεσης ανάλογων έργων (δημοσίων ή οργανισμών) χωρίς περιορισμό προϋπολογισμού.

Επιστροφή