Δημόσιος Διαγωνισμός για την εκτέλεση έργου: Αποκατάσταση οδοστρώματος από εργασίες διέλευσης αγωγού

26Αυγ2013
  • By Admin
  • 1 Ετικέτες
  • 0 Comments

Περίληψη Διακήρυξης

1. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου :  
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ» με προϋπολογισμό 271.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία έργων οικοδομικών με προϋπολογισμό 198.451,28 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε. και απρόβλεπτα) και β) κατηγορία έργων Η/Μ με προϋπολογισμό 20.369,98 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε. και απρόβλεπτα)

2. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Δι ακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π)  από τα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανί ων στην οδό Γρηγορί ου Ε’  50 και Σφακι ανάκη – 3ος όροφος – Χανι ά, μέχρι και την Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2013. Τα τεύχη δημοπράτησης εί ναι επί σης διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ι στοσελί δα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμεί ου Χανίων (www.dlx.gr). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί  κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28213_41747, FAX 28210_72070 αρμόδιος υπάλληλος για επικοι νωνί α κ. Μανώλης Χιωτάκης.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, οδός Γρηγορίου Ε’ 50, 3ος  όροφος, στις 10 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης  του άρθρου 4 παρ. β & άρθρου 6 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι 

  • τάξεις Α2, 1η  και 2η  για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

 β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό α παιτείται  η κατάθεση εγγυητικής επι στολής συμμετοχής, ποσού ύψους των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ευρώ (4.380 €) και ι σχύ τουλάχι στον μ έ χ ρι  9 Απριλίου 2014. Ο χρόνος ι σχύος των προσφορών εί ναι έξι (6) μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους Δ.Λ.Τ.Χ. με υπάρχουσα πίστωση 200.000 € γι α το έτος 2013.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκρι θεί από τ ο Δ.Σ. του Δημοτικού Λι μενικού Ταμείου Χανίων. 

Χανιά,   21  / 8 / 2013
Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Χ.

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Πατήστε για να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης:

01_Titlos_Plakostroseon_Neorion.pdf
02_1_Texniki_Ekthesi_Plakostrosis_Neorion_Meletis_6.pdf
02_2_Foto_Neoria.pdf
02_3_Plakostrosis_Neorion_Meletis.dwg
02_4_Petra_Plakostrosis_Neorion_Meletis.bmp
02_5_Texnika_Xaraktiristika_Plakostrosis_Neorion_Meletis.pdf
03_Proypologismos_Plakostrosi_Neoria_2.pdf
04_Pinakas_Antistoixisi_ETEP_Plakostrosi_Neoria_2.pdf
05_Prodiagrafes_ETEP_Plakostrosi_Neoria_2.pdf
06_Timologio_Plakostrosi_Neoria_2.pdf
07_EIDIKH_SYGRAFH_YPOXRAIOSEON_Neorion_2.pdf
08_Diakhryksis_Plakostrosi_Neoria_2.pdf
09_Perilipsi_Diakhryksis_Plakostrosi_Neoria_2.pdf

Επιστροφή