Δημόσιος διαγωνισμός για την εκτέλεση έργου: Κατεδάφιση τριώροφου παλιού κτηρίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων στην Ακτή Τομπάζη – Οδός Αφεντούλιεφ

28Αυγ2013
  • By Admin
  • 1 Ετικέτες
  • 0 Comments

Περίληψη Διακήρυξης

1. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:  
«ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ ΤΟΜΠΑΖΗ – ΟΔΟ ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΕΦ» με προϋπολογισμό 175.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία έργων οικοδομικών με προϋπολογισμό 141.230,02 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε. και απρόβλεπτα)  

2. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Δι ακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π)  από τα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανί ων στην οδό Γρηγορί ου Ε’  50 και Σφακι ανάκη – 3ος  όροφος – Χανι ά, μέχρι και την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2013. Τα τεύχη δημοπράτησης εί ναι  επί σης διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ι στοσελί δα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμεί ου Χανίων (www.dlx.gr). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί  κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28213 41747, FAX 28210 72070 αρμόδιος υπάλληλος γι α επικοι νωνί α κ. Μανώλης Χιωτάκης.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, οδός Γρηγορίου Ε’ 50, 3 ος  όροφος, στις 17 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 παρ. β, του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), σε συνδυασμό με το σύστημα μειοδοσίας μόνο στο ποσοστό εργολαβικού οφέλους.
 
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι 

  • τάξεις Α2, 1η   και   εντός νομού έδρας και σε ένα δεύτερο νομό της επιλογής τους για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται  η κατάθεση εγγυητικής επι στολής συμμετοχής, ποσού ύψους των δύο χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (2.825 €) και ι σχύ τουλάχιστον μ έ χ ρ ι  16 Απριλίου 2014. Ο χρόνος ι σχύος των προσφορών εί ναι έξι (6) μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους του ΔΛΤΧ. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκρι θεί από τ ο Δ.Σ. του Δημοτικού Λι μενικού Ταμείου Χανίων.

Χανιά,   21  / 08 / 2013
Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Χ.

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Κατεβάστε τα αρχεία:

01_Titlos_Katedafisis.pdf

02_1_Texniki_Ekthesi_Katedafisi_Ktiriou.pdf

02_2_Topografiko_Diagramma_Katedafisi_Ktiriou.TIF

02_3_Opseis_Katedafisi_Ktiriou.TIF

03_Proipologismos_Katedafisi_Ktiriou.pdf

04_Pinakas_Antistoixisi_ETEP_Katedafisi_Ktiriou.pdf

05_Prodiagrafes_ETEP_Katedafisi_Ktiriou.pdf

06_Timologio_Katedafisi_Ktiriou.pdf

07_Eidiki_Sygrafi_Ypoxreoseon_Katedafisi_Ktiriou.pdf

08_Diakhryksis_Katedafisi_Ktiriou.pdf

09_Perilipsi_Diakhryksis_Katedafisi_Ktiriou.pdf

Επιστροφή