Αντικατάσταση παραδοσιακού φωτισμού Παλιού Λιμένα Χανίων

08Οκτ2013
 • By Admin
 • 1 Ετικέτες
 • 0 Comments
 1. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:
  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΧΑΝΙΩΝ)» με προϋπολογισμό 245.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από την κατηγορία
  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ με προϋπολογισμό 199.186,99 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε., αναθεώρησης και απρόβλεπτα).
 2. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από τα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων στην οδό Γρηγορίου Ε’ 50 και Σφακιανάκη – 3 ος όροφος – Χανιά, μέχρι και την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013. Τα τεύχη δημοπράτησης είναι επί σης διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων (www.dlx.gr). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28210 29147, FAX 28210 72070 αρμόδιος υπάλληλος γι α επικοινωνία κ. Γεώργιος Ευθυμίου.
 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, οδός Γρηγορίου Ε’ 50, 3 ος όροφος, στις 29 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 παρ. β, του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
  Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

  α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι

      -τάξεις Α2, 1 η και 2 η για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.

  β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

 4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ποσού ύψους των τριών χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (3.960 €) και ισχύ τουλάχι στον μ έ χ ρι 29 Μαΐου 2014. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
 5.  Το έργο χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους του ΔΛΤΧ, με υπάρχουσα πίστωση ποσού 50.000 € για το έτος 2013.
  Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
 6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τ ο Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων.

Χανιά, 2 / 10 / 2013 – Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Χ.

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

01_Titlos_Fotistikon_2.pdf
02_Texniki_Ekthesi_Fotistikon_3.pdf
03_Proipologismos_Fotistikon_2.pdf
04_Timologio_Fotistikon_3.pdf
05_EIDIKH_SYGRAFH_YPOXRAIOSEON_Fotistikon_2.pdf
06_Diakhryksis_Fotistikon.pdf
07_Perilipsi_Diakhryksis_Fotistikon_2.pdf
08_DEIGMA_Entipo_Oikonomikis_Prosforas_Fotistikon_2.pdf
09_TOP_FOTISTIKON_3.pdf

Σχολιάστε

Επιστροφή