Ανακοίνωση: Προμήθεια Αλκοολόμετρου

11Ιουλ2016
  • By Admin
  • 1 Ετικέτες
  • 0 Comments

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 65/2016 απόφασης Διοικητικού του Συμβουλίου η οποία δημοσιεύτηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: Ω6ΩΔΟΕΒΕ-ΑΛΣ,  προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν γραπτές προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΜΕΤΡΟΥ».   Η προς ανάθεση προμήθεια αφορά στην προμήθεια συσκευής μέτρησης αλκοόλης και επιστομίων για τη διαπίστωση χρήσης οινοπνεύματος στη χερσαία λιμενική ζώνη.
Η ενδεικτική δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται σε 1.450,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι οικονομικές προσφορές θα γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή 15-7-2016 και ώρα 15:30, σε κλειστό  φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΜΕΤΡΟΥ»,  στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων, στην οδό Γρηγορίου Ε’ αρ.50 και Κ.Σφακιανάκη, 3ος όροφος.  Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, οι φάκελοι προσφορών γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο το ΔΛΤΧ, το αργότερο έως την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή και η σχετική γνωμοδότηση θα διαβιβαστεί στο ΔΛΤΧ για τη λήψη σχετικής απόφασης.  Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΛΤΧ (www.dlx.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων του ΔΛΤΧ.

Πληροφορίες: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων, τηλ. 28213-41748 (Μ.Μπατάκη).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΧΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Δείτε εδώ την απόφαση Δ.Σ. 65/2016

Κατηγορίες Νέα / Ανακοινώσεις

Σχολιάστε

Επιστροφή