Ανακοίνωση: Απευθείας ανάθεση συντήρησης του σκάφους του ΔΛΤΧ

11Ιουλ2016
  • By Admin
  • 1 Ετικέτες
  • 0 Comments

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 62/2016 απόφασης Διοικητικού του Συμβουλίου η οποία δημοσιεύτηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: 6ΗΜΞΟΕΒΕ-ΠΟ5,  προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν γραπτές προσφορές για την εργασία «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΤΟΥ ΔΛΤΧ».   Η προς ανάθεση εργασία αφορά στη συντήρηση & ρύθμιση του κινητήρα και τη συντήρηση του υφαλοχρώματος μετά από το καθάρισμα του κήτους του σκάφους από επικαθήσεις και μικροοργανισμούς.

Η ενδεικτική δαπάνη για την εργασία ανέρχεται σε 900,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι οικονομικές προσφορές θα γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή 15-7-2016 και ώρα 15:30, σε κλειστό  φάκελο με την ένδειξη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ Δ.Λ.Τ.Χ.»,  στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων, στην οδό Γρηγορίου Ε’ αρ.50 και Κ.Σφακιανάκη, 3ος όροφος.  Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, οι φάκελοι προσφορών γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο το ΔΛΤΧ, το αργότερο έως την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή και η σχετική γνωμοδότηση θα διαβιβαστεί στο ΔΛΤΧ για τη λήψη σχετικής απόφασης.  Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΛΤΧ (www.dlx.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων του ΔΛΤΧ.

Πληροφορίες:  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων, τηλ. 28213-41748 (Μ.Μπατάκη).

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΧΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δείτε εδώ την απόφαση Δ.Σ. 62/2

Κατηγορίες Νέα / Ανακοινώσεις

Σχολιάστε

Επιστροφή