Ανακοίνωση αιτήσεων υπαιθρίου εμπορίου 2017

05Μάι2017
  • By Admin
  • 1 Ετικέτες
  • 0 Comments

Χανιά 4-05-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (στάσιμο).

Το Δημοτικό Λιμενικό ταμείο Χανίων ανακοινώνει προς όλους τους ενδιαφερόμενους για απόκτηση άδειας απλής χρήσης χώρου υπαιθρίου εμπορίου (στάσιμο) στην χερσαία λιμενική ζώνη του Ενετικού λιμένα Χανίων σύμφωνα με τον Ν. 2323/95 (ΦΕΚ-145 Α’) Άρθρο 1 Παράγραφος 8 και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον νόμο 4264/14, ότι από Πέμπτη 04/05/2017 και από ώρα 09.00 έως και 13.00 μπορούν να προσέρχονται στην Υπηρεσία μας να καταθέτουν τις αιτήσεις τους, η δε λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών είναι την Παρασκευή 12/05/2017 στις 13.00. Τα δικαιολογητικά θα περιέχονται σε φάκελο αριθμημένα όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω.

Μετά την πάροδο της ως άνω ημερομηνίας λήξης ουδεμία αίτηση θα γίνεται δεκτή εκτός αν έχει αποσταλεί ταχυδρομικώς με εμφανή στοιχείο την ημερομηνία και την ώρα παράδοσης στο ταχυδρομείο.

Τα δικαιολογητικά που οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία μας βάση της Κ.Υ.Α. Φ.3131/17/96/28.02.1977 και του Ν. 4264 άρθρο 23 είναι τα εξής :

1. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 του αιτούντος που θα περιγράφει α) το είδος της δραστηριότητας που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί σύμφωνα με υπ αριθμό 25/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Χ όπως αυτή εγκρίθηκε με την υπ. αριθμό 506/27-4-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με ΑΔΑ 7ΣΡ2ΟΡ1Θ-ΚΣΥκαι β) λεπτομερή περιγραφή για τα συγκεκριμένα είδη που θα αποτελούν το αντικείμενο της δραστηριότητας του γ) δεν υπάρχει σύνδεση του αιτούντος ούτε άλλου μέλους της οικογένειας του με οργανωμένη επιχείρηση συναφούς αντικειμένου. δ) τα προς πώληση αντικείμενα είναι αποκλειστικά χειροποίητα κατασκευής του.

Σε περίπτωση ελέγχου από την αρμόδια Υπηρεσία αν διαπιστωθεί οιανδήποτε ασυμφωνία με το προαναφερόμενο 1. β) αυτομάτως ανακαλείται η άδεια του και παραχωρείται σε επιλαχόν πρόσωπο αν προκύπτει.

 2. Αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία θα περιέχονται πλήρη στοιχεία της ταυτότητας, αυτού και του αναπληρωτή του εφόσον συντρέχει περίπτωση.

Στην αίτηση θα περιλαμβάνονται επίσης στοιχεία για τα συγκεκριμένα είδη που θα αποτελούν το αντικείμενο της δραστηριότητας του κατόχου.

 3. Φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου του

          α.  Εάν λήγει πριν τις 31/12/2016, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για ανάκληση της άδειας εάν δεν προσκομιστεί ανανεωμένο διαβατήριο.

          β.  Άδεια διαμονής/εργασίας.

          γ.  Για πολίτες της Ε.Ε., Βεβαίωση Εγγραφής από το Τμήμα Αλλοδαπών.

4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου πρόσφατης έκδοσης (όχι πέραν του τριμήνου) από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για τα αδικήματα τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2(α) του άρθρου 2 της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α.

 5.  Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής πρόσφατης έκδοσης (όχι πέραν του τριμήνου) ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι έστω και για ένα από τα αδικήματα τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2(α) του άρθρου 2 της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α.

 6. Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες.

 7. Εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων και ποτών, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας και βεβαίωση της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας στην οποία θα φαίνεται ότι ο ενδιαφερόμενος διαθέτει τα απαραίτητα για την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας μέσα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία.

 8. Σε περίπτωση α) προσωρινής αναπλήρωσης βεβαίωση του Δήμου ή της Κοινότητας που θα αποδεικνύει τη συγγένεια με τον αναπληρούμενο. β) Σε περίπτωση μόνιμης αναπλήρωσης του δικαιούχου, πιστοποιητικό της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας περί της αναπηρίας αυτού, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 7 της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α.

 9. Εκκαθαριστικό των τριών τελευταίων χρόνων.

 10. Αντίγραφο Ε1 και Ε3.

 Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών το Δ.Λ.Τ.Χ. θα χορηγήσει σε όσους προτίθεται να εκδώσει άδεια, κατάλληλο αποδεικτικό μέσο, με τη χρήση του οποίου ο ενδιαφερόμενος θα μεριμνήσει να εφοδιαστεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και να προσκομίσει  στο Δ.Λ.Τ.Χ., εντός 5 εργασίμων ημερών, προκειμένου να εκδώσει την άδεια υπαίθριου εμπορίου τα εξής:

 11. βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης − άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960 (Α΄ 47) και 1642/1986 (Α΄ 125).

 12. Φορολογική και Δημοτική ενημερότητα.

 13. Πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν.

 14. Ασφαλιστική ενημερότητα.

 

Σε περίπτωση που οι υποβληθείσες αιτήσεις είναι περισσότερες των διαθέσιμων θέσεων θα χορηγούνται κατά προτίμηση έναντι όλων των άλλων ενδιαφερομένων βάση της Υπουργικής Απόφασης Φ. 3131/17/96/1997, Άρθρο 2 «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση των αδειών» παράγραφος 3. «Άδειες υπαίθριου εμπορίου στους χερσαίους χώρους Οργανισμών Λιμένα, Λιμενικών Ταμείων και του Ε Ο.Τ.»:

α. σε αναπήρους ή θύματα πολέμου, του άρθρου 1 του Νομοθετικού Διατάγματος 1044/71, όπως συμπληρώθηκε με το Νόμο 1043/80, οι οποίοι δεν έχουν τύχει αποκαταστάσεως.

β. σε αναπήρους ή θύματα ειρηνικής περιόδου του Νόμο 1370/44.

γ. σε αναπήρους ή θύματα πολέμου αμάχου πληθυσμού των Νόμο 812/43 και Νόμο 1512/50.

δ. σε αναπήρους με ποσοστό άνω του 50%, των οποίων η αναπηρία δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα.

Επιπλέον βάση του Νόμου 4264 (ΦΕΚ Α 118/15-5-2014)

1. Άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου δικαιούνται φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος. Η άδεια αυτή χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

(α) μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και σε τυφλούς,

(β) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα,

(γ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α΄ 82),

(δ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,

(ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες,

(στ) μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Pομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,

(ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.

Επίσης, κλήρωση διενεργείται και για τον καθορισμό κάθε συγκεκριμένης θέσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάθε κάτοχος της άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΧΑΚΗΣ

Κατηγορίες Νέα / Ανακοινώσεις

Σχολιάστε

Επιστροφή