Δημόσιος Διαγωνισμός: Ανέγερση Κτιρίου Λιμενικού Ταμείου Δήμου Χανίων (Α” Φάση)

20Δεκ2013
  • By Admin
  • 1 Ετικέτες
  • 0 Comments

Περίληψη Διακύρηξης

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (Α’ ΦΑΣΗ) με προϋπολογισμό 620.000€ (χωρίς ΦΠΑ) ή 762.600€ (με ΦΠΑ). Ο συνολικός προϋπολογισμός για την ανέγερση όλου του κτιρίου είναι 1.175.000€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) και αναλύεται σε Οικοδομικά 603.825,85€ και Η/Μ 346.702,84€ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Αντικείμενο του έργου: Το έργο αφορά την ανέγερση της Α’ φάσης (κέλυφος, και Α’ όροφος) του ιδιόκτητου κτιρίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων που βρίσκεται στην ακτή Τομπάζη.

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων (πίστωση έτους 2013 με Κ.Α.10-7311.002 ποσού 300.000 €).

Επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ποσοστού μέχρι 10% του αρχικού συμβατικού αντικειμένου, σύμφωνα με τις δι ατάξεις του άρθρου 51 του Ν .3669/2008 και της παρ.Η6,εδ.2. του Ν.4093/2012.

Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 4 παρ. β, και του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β και έχει εγκριθεί με την με αρ. 205/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων.

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 12 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Απαιτούμενες εγγυήσεις: Για τη συμμετοχή στο διαγωνι σμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επι στολής ύψους 12.400€ η οποία θα απευθύνεται στο Λιμενικό Ταμείο Χανί ων. Οι εγγυητικές επι στολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ι σχύος μικρότερο των 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 21-08-2014.

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν (σύμφωνα με τον συνολικό προϋπολογισμό):

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η ή 2η ή 3η τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και στην 1η ή 2η ή (3η εντός νομού έδρας και σε ένα δεύτερο της επιλογής της) ή κοινοπραξία Α2 (αναβάθμιση λόγω κοινοπραξίας) τάξης για έργα κατηγορίας Η/Μ.

β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σύμφωνα με τη νομοθεσία.

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Ο διαγωνι σμός θα διεξαχθεί στις 14 Ιανουαρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επί δοσης προσφορών) στα γραφεία τ ου Λιμενικού Ταμείου Δήμου Χανίων (οδός Γρηγορί ου Ε’ 50, 73135 Χανιά, 3ος όροφος).

Παραλαβή τευχών: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς και τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από το site του Δ.Λ.Τ.Χ. ( www.dlx.gr ) ή από τα γραφεία του Δ.Λ.Τ.Χ. στην οδό Γρηγορίου Ε’ 50, 73135 Χανιά, 3ος όροφος, μέχρι τις 9-01-2014 αφού καταβάλουν 20 € για κάλυψη της δαπάνης αναπαραγωγής (ή 5 € για το έντυπο οικονομικής προσφοράς), στο Ταμείο του Δ.Λ.Τ.Χ.

Λοιπές πληροφορίες: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Χ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2821341747, FAX 2821072070, αρμόδιος μηχανικός κ. Μανώλης Χιωτάκης. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.

Χανιά 18-12-2013
Ο πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Χ.
Κωνσταντίνος Πρωτοπαπαδάκης
Αντιδήμαρχος Χανίων

Κατεβάστε τα αρχεία –>

Επιστροφή